TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:HTKT khu dân cư DV Phương Vỹ 2, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:18/06/2012
Tên dự án:HTKT khu nhà ở dân cư dịch thôn Đông Lâu, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND xã Hoàn Sơn
Thời gian thực hiện:13/06/2012
Tên dự án:Ngầm hóa hệ thống thông tin khu nhà lưu niệm cố tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ
Chủ đầu tư:CT TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:12/06/2012
Tên dự án:Khu công viên Nguyễn Văn Cừ tại thành phố Bắc Ninh. HM đường ống cấp nước ngoài nhà.
Chủ đầu tư:CT TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/06/2012
Tên dự án:Trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Yên Phong. HM đường dây 12kv và TBA 180KPA
Chủ đầu tư:Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:07/06/2012
Tên dự án: Trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Yên Phong. HM phòng chống mối
Chủ đầu tư:Kho Bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:06/06/2012
Tên dự án:Trung tâm tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Chủ đầu tư:Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành Phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:06/06/2012
Tên dự án:Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thọ, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND xã Hương Mạc
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc, TX Từ Sơn
Thời gian thực hiện:31/05/2012
Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Vĩnh Thọ, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:UBND xã Hương Mạc
Địa điểm xây dựng:xã Hương Mạc, TX Từ Sơn
Thời gian thực hiện:31/05/2012
Tên dự án:Kênh nội đồng thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa. HM kênh & công trình trên kênh.
Chủ đầu tư:UBND xã Thụy Hòa
Địa điểm xây dựng:xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:31/05/2012
Tên dự án:Đường giao thông thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa. HM Nền, mặt đường, tường kè
Chủ đầu tư:UBND xã Thụy Hòa
Địa điểm xây dựng:xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện:31/05/2012
Tên dự án:Hệ thống cấp nước thị trân Gia Bình, huyện Giá Bình thuộc dự án ĐTXD hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. HM Dịch chuyển đường dây 35kv k
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án cấp nước Thị trấn Gia Bình và thị trấn Chờ
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:30/05/2012
Trang Previous page   1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 63   Next page