TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nền đường đường giao thông, hệ thống thoát nước, khu giãn dân thôn Thái Bảo, Nam Sơn
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:22/05/2012
Tên dự án:Cải tạo nâng cấp TL 276, đoạn Phà Hồ - QL38. HM dịch chuyển tuyến ống cấp nước sạch
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Tân Chi, uyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:17/05/2012
Tên dự án:Hệ thống xử lý môI trường làng nghề Phong Khê, TP Bắc Ninh. HM dịch chuyển đường dây 22kv và đường dây từ cột số 1 - DO1 đến TBA Dương ổ 1.6
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/05/2012
Tên dự án:Đường Hạp Lĩnh - Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 3) từ km4+155,13 đến km5+307,33
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:16/05/2012
Tên dự án:Hệ thống HTKT khu nhà ở thương mại Tường Thủy
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Tường thủy
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành
Thời gian thực hiện:15/05/2012
Tên dự án:Nâng cấ p cải tạo đoạn đường Ngô Tất Tố - phường Ninh Xá. HM phần viả hè, lô cốt
Chủ đầu tư:UBND phường Ninh Xá
Địa điểm xây dựng:phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/05/2012
Tên dự án:Nâng cấp cải tạo đoạn đường Huyền Quang khu Đọ Xá. HM phần mặt đường
Chủ đầu tư:UBND phường Ninh Xá
Địa điểm xây dựng:phường Ninh Xá, thnhaf phố Bắc ninh
Thời gian thực hiện:14/05/2012
Tên dự án:Doanh trại cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Thành, giai đoạn 1
Chủ đầu tư:Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Thành
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành
Thời gian thực hiện:14/05/2012
Tên dự án:Trường mầm non xã Bình Dương. HM nhà lớp học (GĐ 2)
Chủ đầu tư:UBND xã Bình Dương
Địa điểm xây dựng:Xã Bình Dương, huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:10/05/2012
Tên dự án:Xây dựng tuyến ống thoát nước D800
Chủ đầu tư:UBND xã Khúc Xuyên
Địa điểm xây dựng:UBND xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/05/2012
Tên dự án:Xây dựng tuyến ống thoát nước D800
Chủ đầu tư:UBND xã Khúc Xuyên
Địa điểm xây dựng:Xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/05/2012
Tên dự án:Đường vào khu trung tâm phường Vân Dương (đoạn 1) thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:09/05/2012
Trang Previous page   1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 63   Next page