TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Nâng cao năng lực cơ sở vật chất trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bắc Ninh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013. HM Cải tạo nhà làm việc
Chủ đầu tư:Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Tên dự án:Trụ sở làm việc kho Bạc nhà nước Gia Bình. HM Chống mối nhà làm việc và nhà công vụ
Chủ đầu tư:Kho bạc nhà nước Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Tên dự án:Kho bạc nhà nước huyện Tiên Du. HM Cải tạo nhà làm việc
Chủ đầu tư:Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thực hiện hợp đồng:09/05/2013
Tên dự án:Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh - giai đoạn 2
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án - Sở Y tế
Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án - Sở Y tế
Tên dự án:Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đền Đô, thị xã Từ Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Chủ đầu tư:Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn
Tên dự án:Tôn tạo, chỉnh trang núi Điều Sơn - P.Thị Cầu- TP Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng: TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/12/1901
Tên dự án:XD hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chương trình thư điện tử
Chủ đầu tư:UBND TP Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/12/1901
Trang Previous page   1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63