TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Contact
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG
Địa chỉ : đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3 854 373
Fax: (0222) 3 854 373
(
*
) : Các trường bắt buộc phải nhập
Tiêu đề*
Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email
Nội dung*
Mã xác nhận: Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận: