TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Lịch sử phát triển LAS-XD 213

GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG THUỘC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG (KCX)

 

   (Tập thể phòng Thí nghiệm LAS-XD 213 -2016)

    - Năm 2002, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng được thành lập theo Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Về tổ chức bộ máy gồm có Giám đốc và các Phó giám đốc; Phòng thí nghiệm và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;

            - Năm 2003, Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được công nhận lần thứ nhất theo Quyết định số 877/QĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử (Ký hiệu là LAS-XD 213), bao gồm 10 lĩnh vực thí nghiệm sau:

            + Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng;

            + Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng;

            + Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sởi xây dựng;

            + Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;

            + Kiểm tra thép xây dựng;

            + Thử nghiệm công trình tại hiện trường;

            + Thử nền, mặt đường tại hiện trường;

            + Thử nghiệm cơ lý gạch xây;

            + Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn;

            + Thử nghiệm cơ lý gjach blốc bê tông.

            Tổng số phép thử thực hiện được là 39 phép thử.

            Nhân sự gồm 05 đồng chí do đồng chí Nguyễn Quang Minh làm trưởng phòng.

            - Năm 2006, Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được công nhận lần thứ hai theo Quyết định số 1060/QĐ-BXD ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử, bao gồm 8 lĩnh vực thí nghiệm sau:

            + Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng;

            + Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng;

            + Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng;

            + Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;

            + Kiểm tra thép xây dựng;

            + Bê tông nhựa;

            + Thử nghiệm hiện trường;

            + Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

            Tổng số phép thử thực hiện được là 55 phép thử.

            Nhân sự gồm 10 đồng chí do đồng chí Hoàng Bá Huy làm trưởng phòng.

             - Năm 2009, Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được công nhận lần thứ ba theo Quyết định số 346/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử, bao gồm 7 lĩnh vực thí nghiệm sau:

            + Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng;

            + Thử cốt liệu cho bê tông và vữa;

            + Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;

            + Kiểm tra thép xây dựng;

            + Bê tông nhựa;

            + Thử nghiệm hiện trường;

            + Thử nghiệm cơ lý gạch xây.

            Tổng số phép thử thực hiện được là 55 phép thử.

            Nhân sự gồm 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thăng Tấn làm trưởng phòng.

             - Năm 2010, Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được công nhận lần thứ tư theo Quyết định số 393/QĐ-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận bổ sung khả năng thực hiện các phép thử, bao gồm 6 lĩnh vực thí nghiệm mới sau:

            + Thử nghiệm cơ lý xi măng;

            + Nhựa bitum;

            + Thử nghiệm vữa xây dựng;

            + Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông;

            + Thử nghiệm cơ lý gjach bê tông tự chèn;

            + Thử nghiệm cơ lý gỗ;

            Tổng số phép thử thực hiện được là 35 phép thử.

   - Năm 2015, Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng được công nhận bổ sung một số lĩnh vực mới Quyết định số 686/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử, nâng tổng số phép thử được thực hiện lên 149 phép thử trên 20 lĩnh vực thí nghiệm;

            Nhân sự gồm 15 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thăng Tấn làm trưởng phòng.

            Như vậy hiện tại Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng (LAS-XD 213) thực hiện được 20 lĩnh vực thí nghiệm trên tổng số 149 phép thử được công nhận.

Với trạng thiết bị, dụng cụ về thí nghiệm kiểm định tương đối đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ thí nghiệm viên có tay nghề được đào tạo bài bản (Ngắn hạn; trung hạn; dài hạn). Phòng thí nghiệm luôn cố gắng với tinh thần cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà Ban lãnh đạo Trung tâm giao phó.