TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Mo hinh hoat dong tu van xay dung
Mô hình TK-ĐT-TC là mô hình thực hiện dự án mà thực chất do chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Khi dự án đầu tư đã được duyệt, chủ đầu tư thuê tư vấn thiết kế tiến hành thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công. Sau đó tổ chức đấu thầu chọn các nhà thầu thi công và cuối cùng là cho triển khai thi công xây lắp công trình. Ở mô hình này vai trò của các nhà tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát là độc lập với nhau và với cả các nhà thầu xây lắp vì họ đều do chủ đầu tư thuê và chỉ làm việc với chủ đầu tư. Đó là chưa nói đến những bất cập trong đấu thầu của chủ đầu tư hiện nay