TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực Trung tâm TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và các huyện

Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực Trung tâm TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và các huyện

Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và các huyện

Công bố giá VLXD số 03/2014 của Sở Xây dựng Bắc Ninh

Công bố giá VLXD số 01/2014/CB-SXD ngày 03/3/2014 của Sở Xây dựng Bắc Ninh

Công bố giá VLXD số 04/2012/CB-SXD ngày 30/10/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh

Công bố giá VLXD số 03/2012/CB-SXD ngày 30/7/2012 của Sở Xây dựng

Trang  1 2   Next page