TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/08/2012
Công bố giá VLXD số 03/2012/CB-SXD
Công bố giá VLXD số 03/2012/CB-SXD ngày 30/7/2012 của Sở Xây dựng
download tại đây
Top