TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Chức năng - Nhiệm vụ
- Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng (trong phòng và hiện trường);
- Khảo sát xây dựng (Khảo sát địa hình, khảo sát dịa chất, địa chất thuỷ văn);
- Phối hợp với phòng kiểm định chất lượng để thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
- Thẩm tra hồ sơ khảo sát xây dựng;
- Các nhiệm vụ khác do giám đốc yêu cầu.


KCX
Top