TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 27/09/2012
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý quy hoạch xây dựng
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch phổ biến, giao dục các quy định pháp luật về Xây dựng năm 2012. Được sự chỉ đạo của Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Hội nghị tập huấn các công tác quản lý quy hoạch xây dựng.
Thời gian: 7h30 ngày 28/9/2012
Địa điểm: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc - dường Kinh Dương Vương - thành phố Bắc Ninh
Thành phần tham gia và nội dung tập huấn như trong giấy mời.

KCX
Top