TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Quy trình mua văn phòng phẩm

Mô tả sơ đồ quy trình:
-    Đề nghị cấp văn phòng phẩm theo tháng của các Phòng ban/ Bộ phận chuyển cho Phòng Hành chính - Tổng hợp theo biểu Dự trù mua sắm BM-[HC-MVPP]-DTMP.
-    Phòng Hành chính - Tổng hợp tập hợp dự trù của sắm của các Phòng ban/ Bộ phận để lập dự trù mua sắm của Trung tâm theo BM-[HC-MVPP]-DTMTT.
-    Sau khi dự trù mua sắm của Trung tâm BM-[HC-MVPP]-DTMTT được Giám đốc Trung tâm duyệt Phòng Hành chính - Tổng hợp tiến hành liên hệ với các Nhà cung cấp theo Danh sách nhà cung cấp văn phòng phẩm BM-[HC-MVPP]-DSNCC để đặt hàng.
-    Phòng Hành chính - Tổng hợp nhận hàng và thanh toán. Các chứng từ liên quan trong quá trình mua bán: 1/ Hóa đơn bán lẻ; 2/ Hóa đơn giá trị gia tăng; 3/ Phiếu kê mua hàng - theo mẫu Bộ tài chính; 4/ Sổ kho - theo mẫu Bộ tài chính (văn phòng phẩm mua về nhập kho và cập nhật vào Sổ kho).
-    Văn phòng phẩm sau khi nhập kho được xuất cho các Phòng ban/ Bộ phận theo dự trù mua sắm của từng phòng ban/ bộ phận.

KCX
Top