TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 24/10/2012
Phân biệt giữa Thí nghiệm xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Để hiểu phân biệt hai hoạt động trên ta tìm hiểu khái niệm của hai hoạt động này được quy định chi tiết tại khoản 1 và khoản 2 điều 19 của thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng” theo đó:
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng là thao tác lỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo một quy trình nhất định.
Các lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm: thí nghiệm đất xây dựng, thí ngiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các lĩnh vực thí nghiệm khác.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng hoặc đánh giá sự phù hợp chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng được thực hiện bằng phương pháp quan trắc kết hợp với đánh giá kết quả đo, thí nghiệm (có thể có hoặc không có thí nghiệm).
Và tại khoản 1 điều 2 của Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” cũng đã nêu rõ: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.
Qua các khái niệm trên ta thấy hoạt động kiểm định và thí nghiệm là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Thí nghiệm chỉ là thao tác kỹ thuật đơn thuần nhằm cung cấp số liệu còn hoạt động kiểm định là tổ hợp các công việc như kiểm tra, xác định chất lượng thông qua thí nghiệm và đánh giá hiện trạng bằng trực quan (kiểm định có thể không có thí nghiệm).
KCX
Top