TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 31/10/2012
Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày 29/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 1892/BXD-KTXD gửi Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Giá vật liệu tại thời điểm gốc để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp bù trừ trực tiếp là giá cao nhất (giá MAX) giữa giá vật liệu theo hợp đồng và giá theo thông báo giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng TP Cần Thơ tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu là phù hợp theo quy định hiện hành.

moc.gov.vn
Top