TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Quy trình đào tạo
1.    Mục đích
-    Xác định nhu cầu đào tạo và bảo đảm đào tạo cho tất cả nhân viên trong Trung tâm phù hợp với yêu cầu công việc.
-    Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong hoạt động tổ chức đào tạo tập huấn cho các cá nhân, tổ chức về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. .
2.    Phạm vi
-    áp dụng đối với tất cả nhân viên trong Trung tâm.
-    áp dụng cho hoạt động tổ chức đào tạo tập huấn cho các cá nhân, tổ chức về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
3.    Tài liệu liên quan
-    Sổ tay chất lượng.
-    Bộ luật lao động
4.    Thuật ngữ
CBNV        : Cán bộ nhân viên
P. HC - TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
5.    Nội dung
5.1. Sơ đồ quy trình:5.2. Mô tả quy trình:
    Các yêu cầu đào tạo từ nội bộ trung tâm theo Phiếu yêu cầu đào tạo BM-[HC-ĐT]-YCĐT hay từ các Tổ chức, cá nhân có yêu cầu (thực hiện nhiệm vụ là đầu mối tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản lý đầu tư xây dưng và kinh doanh bất động sản) được Phòng Hành chính - Tổng hợp tợp để trình Giám đốc Trung tâm xem xét.
    Giám đốc trung tâm sau khi phê duyệt yêu cầu đào tạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Hành chính - Tổng hợp.
5.2.1.    Đào tạo cho CBCNV trung tâm:
    TP. Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm trình Giám đốc các nội dung về chương trình đào tạo và nguồn đào tạo từ bên ngoài trước khi tổ chức đào tạo.
    Đào tạo nội bộ và tự đào tạo (sẽ soạn hướng dẫn công việc soạn thảo chương trình đào tạo cụ thể: Người đào tạo, thời gian đào tạo, chi phí đào tạo và xác định phương pháp đánh giá kết quả đào tạo.
    TP. Hành chính - Tổng hợp theo kế hoạch đào tạo tổ chức đào tạo nội bộ hoặc đào tạo bên ngoài theo Phiếu yêu cầu đào tạo BM-[HC-ĐT]-YCDT (Thực hiện việc ký cam kết tham gia khoá đào tạo BM-[HC-ĐT]-CKĐT khi bắt đầu tham gia).
    Việc đào tạo phải được thực hiện theo kế hoạch đề ra và việc đào tạo phải được sắp xếp, tổ chức vào thời điểm thích hợp.
Đào tạo nội bộ:
-    Hội thảo: Tổ chức lớp hoặc hội thảo theo chủ đề được tổ chức theo kế hoạch đ• lập. Giảng viên có thể là giáo viên nội bộ, hoặc giáo viên mời.
-    Mời giáo viên: Giảng viên mời cần chuẩn bị giáo án, tài liệu, câu hỏi thảo luận, bài kiểm tra, nội dung bài giảng cần được duyệt trước khi tiến hành. Cán bộ được phân công quản lý lớp đào tạo cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu để đánh giá khoá học và học viên, lịch đào tạo, danh sách học viên, điều phối lịch học và theo dõi lớp học để đánh giá học viên và làm báo cáo tổng kết lớp học.
-    Tự đào tạo: Cán bộ giảng dạy của là người của Trung tâm
-    Đối với những trường hợp tổ chức lớp dưới 01 ngày được tổ chức có tính chất thường xuyên thì việc tổng kết có thể không cần đánh giá.
Đào tạo bên ngoài:
-    Đào tạo tại nước ngoài, các cán bộ, nhân viên được cử đi đào tạo thì lấy chứng chỉ tại nước ngoài, khi có nhu cầu công việc đòi hỏi. Trưởng đơn vị phụ trách làm tờ trình đề cử cán bộ đi nước ngoài, kiểm tra chi phí trên cơ sở quyết định của Bộ Tài chính về chế độ phụ cấp công tác nước ngoài trình Giám đốc duyệt.
Trường hợp cán bộ đi nước ngoài tự túc hoặc một cơ quan tổ chức khác làm thủ tục thì tuỳ từng trường hợp cụ thể để quyết định việc làm quyết định cử đi học hay chấm dứt Hợp đồng lao động.
-    Đào tạo trong nước: Các trường hợp Trung tâm cử đi thì học viên phải cam kết theo biểu BM-[HC-ĐT]-CKĐT. 
Tham dự chương trình đào tạo: Các học viên tham dự chương trình đào tạo nội bộ ký tham dự vào Danh sách tham dự đào tạo BM-[HC-ĐT]-DSTD; Đối với chương trình đào tạo bên ngoài tuân theo các quy định của khóa đào tạo.
Đánh giá kết quả đào tạo: việc đánh giá kết quả được tiến hành khi các khoá đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài kết thúc.
-    Đối với đào tạo nội bộ:
Đối với các khóa đào tạo có chứng chỉ, có đánh giá kết quả đào tạo đạt yêu cầu, lưu kết quả và chứng chỉ vào hồ sơ. Đối với các khóa đào tạo không đánh giá kết quả bằng bài kiểm tra hoặc cấp chứng chỉ thì kết quả đào tạo được xác nhận vào Danh sách tham dự đào tạo BM-[HC-ĐT]-DSTD.
Không đạt yêu cầu: Tham gia vào khoá học khác hoặc tự học và làm lại bài tổng kết.
-    Đào tạo bên ngoài:
Kết thúc khoá học mỗi học viên sẽ phải đánh giá khoá học (áp dụng đối với các trường hợp thời gian đào tạo từ 1 tháng trở lên) theo biểu Đánh giá khoá học BM-[HC-ĐT]-ĐGKH.
Không được cấp chứng chỉ chuyển về Trung tâm phải hoàn lại kinh phí Trung tâm cấp theo quyết định cử đi học. Trường hợp đạt kết quả có văn bằng, chứng chỉ chuyển về Phòng Hành chính - Tổng hợp lưu.
Lưu hồ sơ:  Bằng và chứng chỉ của người được Trung tâm cử đi học do Trung tâm quản lý và được Phòng Hành chính - Tổng hợp lưu giữ. Phòng Hành chính - Tổng hợp tổng kết khoá học theo các Phiếu đánh giá khoá học đào tạo BM-[HC-ĐT]-ĐGĐT, Tổng hợp khoá đào BM-[HC-ĐT]-THĐT tạo gửi về đơn vị được đào tạo và Giám đốc để báo cáo.
5.2.2.    Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn:
    Phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm về việc thông báo trên phương tiện đại chúng hoặc bằng văn bản đến Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đào tạo
    Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo đăng ký dự học theo BM-[HC-ĐT]-PĐKDH chuyển cho Phòng Hành chính - Tổng hợp.
    Căn cứ vào số lượng học viên tham dự, Phòng Hành chính - Tổng hợp đề xuất với l•nh đạo về kế hoạch triển khai đào tạo.
Chuẩn bị đào tạo:
-    Liên hệ giảng viên đào tạo
-    Chuẩn bị tài liệu đào tạo
-    Bố trí địa điểm đào tạo, phòng đào tạo và thiết bị đào tạo...
Các học viên tham dự ký vào Danh sách tham dự đào tạo BM-[HC-ĐT]-DSTD
    Kiểm tra cấp chứng chỉ đối với trường hợp làm bài kiểm tra, cấp chứng nhận đối với các trường hợp không làm bài kiểm tra.
    Phòng Hành chính - Tổng hợp lập báo cáo kết quả đào tạo căn cứ theo: Danh sách tham dự, Số văn bằng chứng chỉ, chứng nhận cấp cho học viên, Phiếu đánh giá khóa học của học viên BM-[HC-ĐT]-ĐGKH (khi cần thiết), Tổng hợp khoá học theo BM-[HC-ĐT]-THĐT.  Sau đó báo cáo kết quả đào tạo với Giám đốc trung tâm và gửi kết quả đào tạo cho cơ quan chủ quản.


KCX
Top