TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 07/11/2012
Bộ Xây dựng hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Trường đại học Phạm Văn Đồng xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình
Ngày 05/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 217/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Trường đại học Phạm Văn Đồng xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình.
Việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được quy định cụ thể tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng. Theo đó, định mức chi phí thiết kế được tính cho từng loại công trình và từng cấp công trình cụ thể, không tính theo gói thầu như Ban quản lý dự án ĐTXD – Trường đại học Phạm Văn Đồng nêu tại văn bản số 141/BQL; việc thiết kế sắp xếp, dự kiến lựa chọn chủng loại, yêu cầu kỹ thuật của từng thiết bị và lập dự toán cho các gói thầu 17a, 17b, 17c, 18b và 19 như nêu trong văn bản số 141/BQL thuộc nội dung công việc của tư vấn thiết kế xây dựng công trình gắn với từng công trình cụ thể và chi phí cho công việc này đã bao gồm trong định mức chi phí thiết kế được công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD; việc lựa chọn thiết bị cụ thể được thực hiện thông qua công tác lựa chọn nhà thầu.
Kết luận: Dự án có nhiều loại hoặc công trình thì định mức chi phí thiết kế được tính cho từng loại và cấp công trình cụ thể.
moc.gov.vn
Top