TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Quy trình tuyển dụng
1.    Mục đích
-    Quy trình tuyển dụng được áp dụng nhằm chuẩn hoá các hoạt động của công tác tuyển dụng và đảm bảo nhân sự có đủ năng lực tương ứng theo yêu cầu của công việc trong Trung tâm.
-    Trong trường hợp đột xuất có thể thực hiện các bước của quy trình nhanh hơn, nhưng đều phải bổ sung các biểu mẫu, hồ sơ sau khi thực hiện xong công việc.
2.    Phạm vi
Quy trình được áp dụng cho hoạt động tuyển dụng của Trung tâm.
3.    Tài liệu liên quan
-    Sổ tay chất lượng.
-    Bộ luật lao động
-    Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
-    Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.
-    Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.
-    Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 hướng dẫn Nghị định số 121/2006/NĐ-CP.
-    Thông tư số 02/TT-BNV ngày 03/3/2008 sửa đổi điểm b, khoản 1, mục I của Thông tư số 04/2007/TT-BNV.
4.    Thuật ngữ
CBNV    : Cán bộ nhân viên
5.    Nội dung
5.1. Sơ đồ quy trình:5.2. Mô tả quy trình:
5.2.1    Yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận được chuyển cho Giám đốc Trung tâm xem xét và phê duyệt theo biểu mẫu BM-[HC-TD]-YCTD.
5.2.2    Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của Trung tâm (Theo điều 8 - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP) Giám đốc Trung tâm xem xét và phê duyệt yêu cầu tuyển dụng.
5.2.3    Thông báo tuyển dụng: các yêu cầu tuyển dụng được Giám đốc Trung tâm phê duyệt được chuyển cho Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổng hợp thông báo về việc tuyển dụng nhân viên mới của Trung tâm và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Việc thông báo có thể thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức thích hợp khác. Trong trường hợp cần tiến hành đăng báo hoặc thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng, người được phân công soạn nội dung và chọn những báo cần đăng trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt. Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để mọi người biết và đăng ký.
Hồ sơ dự tuyển tối thiểu phải bao gồm:
-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
-    Bản sao các bằng cấp có công chứng
-    Đơn xin việc
-    Giấy khám sức khoẻ (từ cấp huyện trở lên)
5.2.4    Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Thành phần hội đồng tuyển dụng theo điều 10 - Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển dụng theo điều 11 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006
5.2.5    Kiểm tra trình độ và xét duyệt theo điều 13 - Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006.
Việc kiểm tra xét duyệt được tiến hành theo trình tự như sau:
5.2.5.1.    Sơ tuyển
Căn cứ vào hồ sơ dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển BM-[HC-TD]-ĐKDT, yêu cầu tuyển dụng BM-[HC-TD]-YCTD, Hội đồng tuyển dụng phân loại những hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu, đối với những trường hợp dự tuyển chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tiến hành loại hồ sơ. Phòng hành chính lập danh sách các hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu để liên hệ mời đến phỏng vấn theo biểu mẫu BM-[HC-TD]-LHPV trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt.
5.2.5.2.    Xét tuyển
Hội đồng tuyển dụng tiến hành kiểm tra và xét tuyển. Hình thức xét tuyển có thể bao gồm:
-    Kiểm tra trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu công việc cần tuyển (nếu cần thiết).
-    Làm bài test (nếu cần).
Sau đó Ban Giám đốc cùng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phụ trách các bộ phận tuyển dụng (Hội đồng tuyển dụng) sẽ tiến hành phỏng vấn đối với những ứng viên dự tuyển đạt yêu cầu.
Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm thông báo cho những người có tên trong danh sách và các cán bộ có liên quan về ngày, giờ, địa điểm và hình thức tiến hành kiểm tra xét tuyển theo các hình thức tương ứng như: gọi điện thoại, thông báo tại Trung tâm.
Kết quả kiểm tra phỏng được cập nhật vào BM-[HC-TD]-KQPV. Những trường hợp sau khi kiểm tra phỏng vấn đạt yêu cầu tiến hành ký hợp đồng lần đầu. Thời gian thử việc quy định tại điều 19 - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP . Trước khi thử việc người thử việc được phổ biến về quy chế của Trung tâm.
Nhân sự mới của Trung tâm được cập nhật vào Danh sách cán bộ nhân viên trung tâm BM-[HC-TD]-DSCBNV
5.2.6    Ký Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng làm việc không có thời hạn: theo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, sau khi có Báo cáo kết quả thử việc của nhân viên mới theo mẫu: BM-[HC-TD]-KQTV, Ban Giám đốc và trưởng bộ phận liên quan đánh giá kết quả thử việc. Nếu nhân viên thử việc đáp ứng được các yêu cầu về công việc sẽ được ký Hợp đồng làm việc có thời hạn, sau hai lần liên tiếp ký hợp đồng làm việc có thời hạn người lao động được ký Hợp đồng làm việc không có thời hạn.
5.2.7    Trong những trường hợp bổ sung cán bộ do điều chuyển từ đơn vị khác sang thì không cần thực hiện theo các quy định ở trên, Giám đốc Trung tâm đánh giá năng lực cán bộ đó theo bằng cấp, hồ sơ nhân sự, kinh nghiệm để quyết định tiếp nhận hay không.
KCX
Top