TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Quy trình giám sát thi công
1.    Mục đích:
Quy định trình tự và các bước thực hiện công việc của các cán bộ giám sát và các bộ phận liên quan của trung tâm trong hoạt động Tư vấn Giám sát thi công.
2.    Phạm vi áp dụng:
áp dụng cho các bộ phận và các cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công.
3.    Tài liệu viện dẫn: 
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về hoạt động xây dựng
Nghị định 15/2013/NĐ - CP, ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCXDVN 371:2006 - Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
4.    Thuật ngữ:
CBNV        : Cán bộ nhân viên
P. HC-TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
P. KĐ        : Phòng Kiểm định.
5.    Nội dung quy trình:
5.1    Sơ đồ quy trình:5.2    Mô tả sơ đồ quy trình:
-    Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ cho các CBNV trong trung tâm theo Quyết định cử kỹ sư tư vấn giám sát thi công
-    Các CBNV được giao nhiệm vụ tư vấn giám sát xem xét hồ sơ gói thầu tư vấn giám sát (nếu có) và tòan bộ hồ sơ pháp lý của công trình, nếu có vấn đề gì thì đề xuất với Ban Giám đốc trung tâm.
-    Nếu không có vấn đề gì tiến hành tập hợp nghiên cứu hồ sơ, hiện trường và xác định các biểu mẫu áp dụng.
-    Giám sát chính lập Kế hoạch công việc và phân công nhiệm vụ cho từng giám sát viên.
-    Giám sát thi công cùng Chủ đầu tư và Các nhà thầu thống nhất:
+ Biện pháp thi công
+ Tiến độ thi công
+ Vật liệu đầu vào và các điều kiện để thực hiện từng công việc cụ thể
-    Các cán bộ Giám sát tiến hành công việc giám sát theo kế hoạch:
Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;
Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm :
+  Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
+  Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
+  Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
+  Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:
+  Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;
+  Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
+  Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
+  Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
+  Xác nhận bản vẽ hoàn công;
+  Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định (TCXDVN 371:2006 và chương V - nghị định 15/2013/NĐ-CP );
+  Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
+  Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;
+  Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
+  Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
-    Giám đốc trung tâm, tổ Quản lý kỹ thuật của Trung tâm theo Quyết đinh thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện công việc tư vấn giám sát của các giám sát viên.
-    Giám sát chính lập Báo cáo hoàn thành gửi l•nh đạo Trung tâm kiểm tra trước khi gửi cho chủ đầu tư xem xét.
-    Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, Trung tâm và các thành phần khác tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng.


KCX
Top