TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 21/01/2013
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013
Sáng ngày 18/01, Trung tâm kiểm định CL và KTXD tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo sở xây dựng

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Trung tâm báo cáo kiểm điểm công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
     Năm 2012 là một trong những năm được xác định rất khó khăn trong việc duy trì phát triển đơn vị. Tuy nhiên với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức, trung tâm đã đạt được một số thành quả về các công tác chuyên môn:
     - Hoạt động kiểm định chất lượng đã khẳng định vai trò bằng việc phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các yêu cầu kiểm định, chứng nhận, trưng cầu giám định chất lượng công trình của Sở, của Công An, Toà án, Thanh tra tỉnh.v.v. Thực hiện tốt các hoạt động kiểm định với chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp. Tổng số 45 công trình, hạng mục công trình được kiểm định, bao gồm các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
     - Phòng thí nghiệm luôn được quan tâm đầu tư nâng cao năng lực hoạt động, bao gồm các công tác thí nghiệm, nén tĩnh, quan trắc lún, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng. Năm 2012 thực hiện 198 công trình với hơn 21.000 mẫu thử nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thí nghiệm của các công trình XD trên phạm vi toàn tỉnh.
     - Về lĩnh vực thẩm tra phương án khảo sát xây dựng và thiết kế, dự toán, được xác định là một trong 3 mũi nhọn của Trung tâm về hoạt động chuyên môn, công tác thẩm tra luôn được chú trọng đầu tư về năng lực cán bộ trực tiếp hạn chế tối đa các sai sót khi thực hiện. Tổng số hồ sơ thực hiện thẩm tra là 349 bộ với giá trị dự toán sau thẩm tra là 2.429 tỷ đồng. Trong đó 238 bộ hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 111 bộ hồ sơ thẩm tra bổ sung.
     - Về công tác chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình XD: Trung tâm đã và đang thực hiện cho 25 hạng mục công trình theo quy định. Trong đó có 16 công trình chuyển tiếp từ năm 2011, 09 công trình thực hiện mới năm 2012
     - Về các hoạt động tư vấn khác: Ngay từ đầu năm Trung tâm đã tìm các giải pháp tiếp cận, nhận việc làm vì vậy cơ bản đáp ứng được việc lấy nguồn thu từ công tác tư vấn xây dựng để phục vụ mục tiêu chính trị của đơn vị như phương hướng của năm 2012 đã đặt ra.
     Năm 2013 được xác định là năm tiếp tục nhiều khó khăn của ngành xây dựng, tiếp tục đối mặt với tình hình thiếu công ăn việc làm, thu nhập không cao do chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính Phủ. Tuy nhiên trên cơ sở kiên định về công tác chất lượng toàn diện trong mọi hoạt động của đơn vị, rút kinh nghiệm năm 2012 Trung tâm đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện như sau
       1. Nâng cao năng lực bộ máy, lực lượng lao động.
       2. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.
       3. Nâng cao năng lực hoạt động kiểm định.
       4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình XD.
       5. Tăng cường công tác tư vấn xây dựng khác.
       6. Thực hiện quản lý tốt theo ISO.
       7. Đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ viên chức.
       8. Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
       9. Tiếp tục duy trì hoạt động trang web của Trung tâm.
     Để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm đã nêu, cần có các giải pháp chủ yếu sau:
      1. Tăng cường tính kỷ luật trong cán bộ viên chức. Đặc biệt các khâu quản lý đầu mối liên quan trực tiếp đến khách hàng, khâu kiểm soát đầu ra của sản phẩm tư vấn xây dựng.
      2. Lập và thực hiện kế hoạch các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường năng lực hoạt động và thiết bị thí nghiệm, kiểm định.
      3. Chuẩn bị đội ngũ đáp ứng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu.
      4. Linh hoạt trong tiếp thị tìm kiếm việc làm và thu nợ ổn định thu nhập cho cán bộ viên chức.
      5. Thúc đẩy, thực hiện các bước tiếp theo của dự án nâng cao năng lực của Trung tâm đã được UBND Tỉnh phê duyệt.
Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đã có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị và trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
KCX
Top