TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/04/2012
TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN PHONG
1. Tên dự án: TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN PHONG 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh BN 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm C
5. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: Công trình dân dụng, cấp III, 4 tầng
    + Một số thông số chính:
    - Tổng diện tích khu đất    :         12.600 m2.
    - Diện tích xây dựng:                  1.920 m2.
    - Mật độ xây dựng:                     15,24 %.
    - Hệ số sử dụng đất:                    0,45 lần.
6. Tổng mức đầu tư: 40 tỷ
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án ĐTXD công trình
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm dự án:     KT S. Lê Hoàng Trung
+ QLKT:             KS. Hoàng Bá Huy
+ Thực hiện:       
                KTS. Nguyễn Bình Tuấn Linh
                KS. Ngô Minh Hùng
                KS. Nguyễn Mạnh Hà
                KS. Lê Anh Đức
                KS. Nghiêm Xuân Sơn
9. Thời gian thực hiện: Năm 2009
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:Top