TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 31/12/2014
Công bố gia VLXD 03/2014/CB-SXD
Công bố giá VLXD số 03/2014 của Sở Xây dựng Bắc Ninh
Công bố giá VLXD số 03/2014/CB-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2014
Download tại đây
kcxbacninh.com.vn
Top