TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/04/2012
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mở rộng thị trấn Chờ
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mở rộng thị trấn Chờ 2. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HUY HÙNG 3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/500 + Nhóm dự án: Dự án nhóm B
5. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: 75 ha
    + Một số thông số chính: Là khu đô thị mới mở rộng cho khu đô thị trung tâm thị trấn Chờ
6. Phần công việc KCX thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị TL 1/500
7. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm đồ án:     Kts. Trịnh Ngọc Anh
+ QLKT:                    Ks. Nguyễn Ngọc Tú  
+ Thực hiện:               Kts. Trịnh Ngọc Anh
                                  Ks. Nguyễn Tiến Trung
                                  Ks. Nguyễn Xuân Chiến
                                  Ks. Trịnh Đức Tiến
9. Thời gian thực hiện: Năm 2011
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:


Top