TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/04/2012
Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp vừa và nhỏ Tân Chi
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp vừa và nhỏ Tân Chi 2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp huyện Tiên Du 3. Địa điểm xây dựng: xã Tân Chi - huyện tiên Du - tỉnh Bắc Ninh 4. Tính chất quy hoạch: - Quy hoạch chi tiết TL 1/2000. - Là khu công nghiệp tập trung đa ngành, trọng tâm là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
5. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: 80 ha
6. Phần công việc KCX thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết
7. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm đồ án:     KTS. Nguyễn Minh Phương
+ QLKT:                    KS. Vũ Quốc Khiêm
+ Thực hiện:               KTS. Nguyễn Minh Quang
                                  KTS. Thiều Anh Dũng
                                  KS. Ngô Minh Hùng
                                  KS. Đinh Quang Thành
                                  KS. Phạm Sỹ Hoàng
9. Thời gian thực hiện: Năm 2007

 

Top