TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 18/08/2016
THAM QUAN, HỌC HỎI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THỰC TẾ
Ngày 12 tháng 8 năm 2016, chi Đoàn cơ quan đã tổ chức cho các đoàn viên thanh niên là cán bộ trung tâm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thí nghiệm vật liệu được đến tham quan thực tế các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Top