TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 13/01/2017
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Xây dựng để đánh giá toàn diện các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Trung tâm Kiểm định CL&KTXD đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Chiều ngày 09/01/2017, Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Cao Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở xây dựng; Đ/c Lê Tiến Nam - Phó giám đốc Sở xây dựng - Chủ tịch công đoàn nghành; Đ/c Nguyễn Quang Minh - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm kiểm định và các đồng chí là Lãnh đạo, Các Trưởng phó phòng Ban; Viện trực thuộc Sở xây dựng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức thuộc Trung tâm Kiểm định CL&KTXD.

   I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

Năm 2016 hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp theo các quy định mới của Luật xây dựng. Các lĩnh vực công việc được triển khai một cách chuyên nghiệp đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2015. Môi trường làm việc thân thiện, lấy khách hàng làm trọng tâm được phát huy, từ đó tạo sự gắn kết trong tập thể người lao động và sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, đồng thời là đơn vị tư vấn xây dựng có uy tín về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

        Năm 2016 trung tâm có tổng cộng 5 phòng với tổng số 82 viên chức, người lao động. Trong đó thạc sỹ 31; đại học 41; Cao đẳng, trung học: 03 đ/c.

        Bám sát chức năng nhiệm vụ là đơn vị phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng CTXD thông qua công tác: Kiểm định, thí nghiệm, thẩm tra, Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện và hoạt động hiệu quả, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong các lĩnh vực:
            - Xây dựng tổ chức và lực lượng lao động

            - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

            - Thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghiệp vụ xây dựng.

            - Tham gia mạng kiểm định CLCTXD Việt Nam

            - Quản lý chất lượng của Trung tâm theo ISO 9001:2015

            - Công tác đoàn thể.

Năm 2016 Trung tâm kiểm định CL và KTXD đã thực hiện tốt vai trò phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng CTXD, bao gồm các yêu cầu kiểm định phục vụ kiểm tra, trưng cầu giám định của Sở Xây dựng, của Công an, thanh tra, thẩm tra hồ sơ vốn ngân sách Nhà nước, tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng công trình XD thông qua các hoạt đông của Trung tâm.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, xắp xếp nguồn lực thích ứng kịp thời các công tác trong tình hình mới;

- Năng lực về con người, thiết bị máy móc thí nghiệm liên tục được nâng lên bằng cách cử cán bộ học các lớp nghiệp vụ, cao học đúng chuyên ngành, đầu tư máy móc, phần mềm máy tính hiện đại, mục tiêu là đáp ứng tối đa được việc phục vụ QLNN về chất lượng CTXD khi có yêu cầu;

            - Thông qua công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, thẩm tra, các hoạt động TVXD khác Trung tâm đã tổng hợp đánh giá, báo cáo Sở kịp thời các vấn đề về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Nâng cao năng lực bộ máy, lực lượng lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nâng cao năng lực hoạt động kiểm định, thí nghiệm

Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình XD.

Tăng cường công tác tư vấn xây dựng khác

Thực hiện quản lý tốt theo ISO

Đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ viên chức.

Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trung tâm chọn ra 3 nhiệm vụ mang tính đột phá thực hiện tốt trong năm 2017 như sau:

(1). Kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân lực phù hợp đáp ứng tốt nhiệm vụ của Trung tâm trong tình hình mới.

(2). Tăng cường năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hiện công tác kiểm định tại hiện trường. Sử dụng hiệu quả các thiết bị kiểm định đã được trang bị.

(3). Lấy chất lượng và tiến độ trong mọi công việc làm lợi thế canh tranh. Tiếp tục coi trọng việc lấy khách hàng làm trọng tâm, giữ gìn môi trường làm việc tốt nhất, coi việc này là thường xuyên trong xây dựng và phát triển đơn vị

 


Một số hình ảnh của hội nghị: kcxbacninh.com.vn
Top