TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 20/03/2017
ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017-2019
Thực hiện điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch số 03- KH/ĐTN ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khối cơ quan tỉnh Bắc Ninh về việc đại hội các cơ sở đoàn trực thuộc. Được sự nhất trí của Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm KĐCL & KTXD và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Sở Xây dựng Bắc Ninh. Trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2017 Chi Đoàn Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã tổ chức Đại hội ĐTN Chi đoàn Trung tâm tiến hành Đại hội chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp!
Nhiệm kỳ 2014 - 2017, công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi đoàn Trung tâm KĐCL và KTXD được tiến hành trong những điều kiện thuận lợi cơ bản: Tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước, của tỉnh cơ bản ổn định và giữ vững, những thành tựu trong công cuộc đổi mới tiếp tục được khẳng định; Công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Cơ quan và sự phối hợp phối hợp chặt chẽ có hiệu quả các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. 
Hiện nay, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng có 35 đoàn viên, tuổi đời trung bình là 29 tuổi trong đó nữ: 08 đồng chí (chiếm 23%); nam: 27 đồng chí (chiếm 77%); đảng viên tham gia sinh hoạt là 07 đồng chí (chiếm 20%). 15 đồng chí có trình độ thạc sỹ (chiếm 42%), 34 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng 01 đồng chí.
Các Đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn được phân công các nhiệm vụ khác nhau, bố trí công tác ở các phòng chuyên môn khác nhau: Phòng kiểm định chất lượng, phòng tư vấn xây dựng, phòng kinh tế xây dựng, phòng HC-TH, phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.
Về dự và chỉ đạo Đai hội có đại diện Chi uỷ, Ban lãnh đạo Trung tâm; Đại diện Đoàn thanh niên cấp trên và toàn bộ 35 Đoàn viên đang sinh hoạt tại Chi Đoàn Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng.
Đại hội đã tổng kết phong trào ĐTN Chi Đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 và đưa ra phương hướng hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019. Ngay trong phiên Đại hội chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá V nhiệm kỳ 2017-2019 có 05 đồng chí Đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực và uy tín, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Có khả năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi đoàn; thực hiện thắng lợi chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2019.
( Một số hình ảnh tại Đại hội)(Đại diện Chi Đoàn văn phòng sở tặng hoa BCH khoá IV nhiệm kỳ 2014-2017)

( Đoàn Chủ tịch Đại hội )
( Đoàn viên tham gia ý kiến phát biểu tại Đại hội)

( Đại diện Ban lãnh đạo tặng hoa BCH khoá IV nhiệm kỳ 2014-2017)


( Đoàn viên Chi Đoàn tham gia bỏ phiếu bầu cử BCH khoá V nhiệm kỳ 2017-2019)(Ban chấp hành chi Đoàn khoá V nhiệm kỳ 2017- 2019 ra mắt Đại hội)


kcxbacninh.com.vn
Top