TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 25/12/2017
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018
Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, để đánh giá toàn diện các hoạt động của năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Chi cục Giám định xây dựng tổ chức báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 vào ngày 22/12/2017

PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG

Tháng 3/2017, Chi cục Giám định xây dựng chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở hợp nhất phòng Quản lý chất lượng và VLXD và Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng.

Ngay sau khi Chi cục chính thức đi vào hoạt động, một mặt nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, mặt khác chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng, khắc phục khó khăn thực hiện chuyển tiếp các chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy mô bộ máy Chi cục hiện nay gồm lãnh đạo, 02 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp công lập.

- Lãnh đạo Chi cục: 03 người (gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng);

- Phòng Tổng hợp: 03 người;

- Phòng Giám định và an toàn xây dựng: 02 người;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng: 78 người.

* Tổng số 86 người, trong đó:

- Cá nhân có trình độ chuyên môn thạc sĩ: 35 người, chiếm 40,70%;

- Cá nhân có trình độ đại học: 44 người, chiếm 51,16%;

- Cá nhân khác (thí nghiệm viên, bảo vệ, tạp vụ, lái xe): 07 người, chiếm 8,14%.

            PHẦN 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. VĂN PHÒNG CHI CỤC

1. Kết quả đạt được

a) Công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Công tác hướng dẫn pháp luật về xây dựng: Thông qua kiểm tra công tác nghiệm thu, công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chi cục đã tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng...

- Kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hưỡng dẫn, đôn đốc trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: Trong năm 2017, Chi cục đã tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành được một số văn bản có tính chất quan trọng, gắn liền với thực tiễn, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng như: Hướng dẫn số 07/HD-SXĐ ngày 12/6/2017 về kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32, Nghị định 46/2015/NĐ-CP và một số biểu mẫu trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình và một số văn bản cá biệt khác về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b) Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu:

- Với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Chi cục, số lượng cuộc kiểm tra công tác nghiệm thu của Chi cục tăng rõ rệt so với năm 2016, vượt 140% kế hoạch, tăng khoảng 200% so với năm trước

c) Công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Mặc dù đây là nhiệm vụ mới được Giám đốc Sở giao từ đầu năm 2017, tập thể Chi cục Giám định xây dựng đã tiếp cận nhanh, có những sáng kiến, giải pháp phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ; đến nay đã đi vào nề nếp, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu cấp chứng chỉ của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng. Những thông tin phổ biến, sáng kiến, giải pháp được các tổ chức, cá nhân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Chi cục.

Tính đến ngày 20/12/2017, Chi cục đã tham mưu cho Sở cấp được: 141 chứng chỉ cho 141 tổ chức hoạt động xây dựng và 177 chứng chỉ cho 177 cá nhân.

d) Công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính:

Tuy gặp nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, nhưng với nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo, nhân viên Chi cục là đáp ứng tối đa yêu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến làm việc. Kết quả là 100% hồ sơ tiếp nhận không có tình trạng “chậm thời gian”, nhiều hồ sơ giải quyết sớm, nhanh như công tác kiểm tra nghiệm thu, công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (khoảng 70% hồ sơ Chi cục đã tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công tỉnh).

Đến nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục không có phản hồi cần khắc phục của tổ chức, công dân.

e) Công tác khác:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách các tổ chức hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng. Đến nay đã đăng tải được 141 tổ chức hoạt động xây dựng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin khi cần thiết.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình an toàn xây dựng và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của chủ đầu tư, cải thiện đáng kể việc giữ vệ sinh môi trường khi xây dựng công trình tại hai đô thị là TP Bắc Ninh và TX Từ Sơn.

g) Công tác quản lý tài chính, tài sản công của văn phòng Chi cục:

Nhanh chóng chuyển tiếp chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức trong Chi cục

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Do thiếu nhân sự nên chưa có nhiều thời gian phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện để năm bắt tình hình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; do đó chưa có “bức tranh tổng thể” về thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.

- Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường được tăng cường, tuy nhiên chưa đạt được kết quả như mong muốn; một số công trình còn thực hiện đối phó. Nguyên nhân là chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, chưa có chi phí cho công tác này, nhân lực để kiểm tra, xử phạt công tác này chưa đủ để thực hiện.

- Chất lượng và an toàn sử dụng các công trình vốn khác đặc biệt là nhà cao tầng phụ thuộc rất lớn vào chủ đầu tư, sự tuân thủ thiết kế được duyệt còn hạn chế. Nguyên nhân là do cơ quan nhà nước chỉ tiến hành kiểm tra 01 lần trong quá trình thi công (theo quy định); các nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công do chủ đầu tư trực tiếp chỉ định và lựa chọn nên có “sức ép” trước chủ đầu tư; việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường xung đột lợi ích trực tiếp với chủ đầu tư.

- Chưa thực sự quan tâm đôn đốc việc thực hiện công tác bảo trì, công tác đánh giá, kiểm tra an toàn sử dụng của các chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng công trình; việc thực hiện bảo trì bảo đảm an toàn sử dụng các công trình nhất là công trình công cộng được thực hiện theo sự vụ, chưa có kế hoạch và kinh phí một cách căn cơ, bài bản.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Kết quả đạt được

1.1. Việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về chuyên môn nghiệp vụ của năm 2017 (về đáp ứng tốt công tác thẩm tra; về khai thác sử dụng thiết bị mới phòng thí nghiệm; về nâng cao ý thức tạo lập môi trường làm việc gắn kết thân thiện)

1.1.1. Đáp ứng tốt công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan Quản lý Nhà nước về xây dựng. Khắc phục việc thiếu cơ sở dữ liệu về giá cả vật tư, vật liệu khi tính toán dự toán thẩm tra. Công tác thẩm tra luôn được chú trọng đầu tư về năng lực cán bộ trực tiếp và năng lực dụng cụ, thiết bị phần mềm chuyên dụng nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu về chất lượng tiến độ thẩm tra

1.1.2. Tăng cường năng lực vận hành thiết bị thí nghiệm, kiểm định nhằm khai thác hiệu quả các thiết bị mới được đầu tư theo đề án 1511.

Phòng thí nghiệm LAS-XD 2013 luôn được quan tâm đầu tư nâng cao năng lực bằng việc đầu tư thiết bị và đào tạo con người.  Với 150 phép thử nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận, năm 2017 đã thực hiện hơn 44.268 mẫu thử nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thí nghiệm của các công trình XD trên phạm vi toàn tỉnh

1.1.3. Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm lấy khách hàng làm trọng tâm. Tạo lập môi trường làm việc gắn kết thân thiện

Việc xây dựng thương hiệu trở thành một đơn vị đứng đầu trên địa bàn tỉnh về kiểm định, đánh giá chất lượng công trình xây dựng; đồng thời là đơn vị có uy tín trong hoạt động tư vấn xây dựng, là ý chí, là tâm huyết của lãnh đạo, viên chức, người lao động trong Trung tâm qua các thời kỳ. Việc xây dựng được thương hiệu như trên của đơn vị đã khó, thì việc giữ gìn, vun đắp thương hiệu lại càng khó hơn.

Để làm được việc này trong các năm qua Trung tâm luôn quan tâm thực hiện hai nhiệm vụ căn bản:

- Một là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhất về chất lượng và thời gian theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các khách hàng.

- Hai là: Lấy các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và khách hàng làm trọng tâm. Đồng thời tạo lập bằng được môi trường làm việc gắn kết, thân thiện

1.2. Về hoạt động giám định, kiểm định

Hoạt động kiểm định chất lượng đã khẳng định vai trò bằng việc phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các yêu cầu thí nghiệm, kiểm định, giám định chất lượng công trình... Thực hiện tốt các hoạt động kiểm định với chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp. Năm 2017 thực hiện tổng số 40 công trình, hạng mục công trình kiểm định. Bao gồm các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Công tác giám định, kiểm định lấy số liệu định lượng về chất lượng công trình xây dựng cho các đoàn thanh tra, kiểm tra luôn được Trung tâm cử đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng thực hiện. Đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các chủ đầu tư trên địa bàn

1.3. Về các hoạt động tư vấn khác

Là đơn vị sự nghiệp công lập tự túc 100% kinh phí hoạt động, việc tổ chức tốt hoạt động tư vấn xây dựng lấy thu bù chi phục vụ cho nhiệm vụ chính trị không có thu về tài chính là hết sức quan trọng. Hiểu rõ được đặc điểm của đơn vị, trong các năm qua hoạt động tư vấn xây dựng luôn lấy chất lượng, tiến độ hình thành sự chuẩn mực của sản phẩm tư vấn xây dựng. Trung tâm đã khẳng định được là đơn vị tư vấn có uy tín trên địa bàn tỉnh và khu vực, được các chủ đầu tư, đối tác tin tưởng khi ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng. Trong năm 2017, đơn vị đã và đang thực hiện 1121 hợp đồng tư vấn.

1.4. Thực hiện đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động

Ngoài việc cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm được quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng, thì việc quan tâm đến thu nhập ổn định cho cán bộ, viên chức, người lao động cũng được Trung tâm chú trọng. Thể hiện bằng việc nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm liên quan đến người lao động; trả lương đúng thời hạn; tạo lập môi trường làm việc tốt nhất… Kết quả là cán bộ, viên chức, người lao động tâm huyết, gắn bó với đơn vị, cùng lao động sáng tạo xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững

   III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

a) Kết quả đạt được:

- Công đoàn kết hợp với chính quyền Chi cục đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giải quyết thoả đáng chế độ làm việc, nghỉ ngơi. Trong năm 2017, không có ý kiến hay đơn thư, khiếu nại của các đoàn viên công đoàn;

- Đã duy trì, thực hiện tốt các hoạt động phong trào như: Bếp ăn tập thể trong cơ quan; kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn;

- Hưởng ứng, tham gia các hoạt động ủng hộ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, ủng hồ đồng bào bị lũ lụt... với số tiền quyên góp hơn 80 triệu đồng;

- Trong năm 2017, có 01 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng; có 01 tập thể và 02 cá nhân được Công đoàn Ngành Xây dựng biểu dương, khen thưởng;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được Chính quyền, Công đoàn cấp trên giao.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động do Công đoàn phát động chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là do BCH Công đoàn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho các hoạt động công đoàn; ý thức chấp hành các chỉ đạo của Công đoàn của một số đoàn viên chưa thật sự cao.

2. Đoàn thanh niên

a) Kết quả đạt được:

- Đã hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động như: Các giải bóng đá, hiến máu tình nguyện, thực hiện nhiệm vụ tình nguyện, các cuộc thi...

- Thường xuyên giao lưu với các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo mối quan hệ gắn kết giữa đoàn viên Chi cục và các tổ chức, cá nhân.

- Góp phần tạo dựng hình ảnh, môi trường làm việc gắn kết, thân thiện của Chi cục; không ngừng nâng cao tính sáng tạo của thanh niên và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa đạt được kết quả mong muốn; một số kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên chưa được quyết tâm thực hiện triệt để.

Nguyên nhân là do chưa đầu tư thích đáng cho các hoạt động này; đoàn viên thanh niên do nhiều công việc chuyên môn, chưa bố trí được nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. VĂN PHÒNG CHI CỤC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tình hình nhân sự, triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tổng hợp tình hình về lĩnh vực được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, kịp thời tham mưu cho Sở Xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế;

- Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng đặc biệt là các công trình cao tầng, các công trình công cộng khi xảy ra sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người. Bảo đảm rằng tất cả các công trình cao tầng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đều được kiểm tra trong quá trình thi công. Dự kiến trong năm 2018 kiểm tra 20 công trình xây dựng;

- Xây dựng quy chế phối hợp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường giữa Chi cục và 02 đô thị là TP Bắc Ninh và TX Từ Sơn, nhằm tăng cường quản lý về công tác này trong 02 đô thị nêu trên;

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng công trình thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì, kiểm tra thường xuyên an toàn sử dụng công trình;

- Khắc phục khó khăn, đáp ứng tốt việc tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề, tham mưu cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng một cách kịp thời;

- Phối hợp thực hiện tốt cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2018 không có hồ sơ liên quan tới thủ tục hành chính bị chậm thời gian giải quyết; phấn đấu trên 70% thủ tục có liên quan tới Chi cục được thực hiện xong trước thời hạn quy định;

- Rà soát các công trình đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao; hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đăng ký; dự kiến năm 2018, trên địa bàn có 02 công trình được xét tặng Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao;

2. Giải pháp thực hiện

- Một là, một mặt đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung nhân sự cho các phòng chuyên môn theo Đề án đã lập, mặc khác tích cực sử dụng nhân sự của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng; tăng cường năng lực hướng dẫn, kiểm tra chấp hành pháp luật về xây dựng.

- Hai là, tham gia kiểm tra việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình của cấp huyện; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, tổng hợp về công tác này.

- Ba là, tham mưu, đôn đốc về tình hình thực hiện công tác bảo trì, kiểm tra thường xuyên an toàn sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đề nghị các cấp chính quyền có kế hoạch bảo trì các công trình công cộng hàng năm trên địa bàn do mình quản lý.

- Bốn là, tăng cường mật độ sát hạch chứng chỉ hành nghề, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Năm là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình thực hiện công việc theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với các thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy của cơ quan.

- Sáu là, tiếp tục duy trì việc học tập chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ trong Chi cục nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả xử lý công việc.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

    1. Những nhiệm vụ trọng tâm.

1.1. Nâng cao năng lực bộ máy, lực lượng lao động

- Chú trọng việc kiện toàn bộ máy, đào tạo chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng công việc trong tình hình mới.

- Nâng cao tính kỷ luật, tính phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận trong đơn vị và giữa đơn vị với khách hàng.

- Thực hiện tốt các công tác như kiểm định phục vụ giám định, lập chỉ số giá xây dựng, thẩm tra, thí nghiệm… Tổng hợp báo cáo về chất lượng công trình xây dựng thông qua hoạt động của đơn vị.

1.2. Nâng cao năng lực hoạt động kiểm định, thí nghiệm

- Học tập, cập nhật kiến thức kỹ năng mới của công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Sử dụng có hiệu quả các thiết bị kiểm định mới được đầu tư theo đề án tăng cường năng lực Trung tâm.

- Tích cực tiếp cận các dự án để thực hiện các phép thử mới được công nhận, đặc biệt là các phép thử về nhóm vật liệu gạch ốp, lát.

- Duy trì là thành viên đóng góp tích cực cho hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình xây dựng

- Tiếp tục tăng cường bộ phận kiểm tra cấp phòng cho các lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Tăng cường trách nhiệm và năng lực của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ bằng các chế tài cụ thể như đánh giá hiệu quả việc làm, bình bầu theo các mức A, B, C, D.

1.4. Công tác tư vấn xây dựng khác

Nâng cao tính chuyên nghiệp, lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tư vấn xây dựng. Lấy chất lượng, tiến độ sản phẩm tư vấn xây dựng làm cốt lõi để phát triển ổn định lĩnh vực này.

1.5. Bảo đảm thu nhập ổn định cho cán bộ viên chức

Thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi nhằm duy trì ổn định thu nhập của cán bộ viên chức với mức bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

- Một là, duy trì tốt việc đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định, phát huy việc đánh giá cán bộ theo cách truyền thống của Trung tâm (lấy phiếu kín về từng cán bộ từ cấp chủ trì trở lên) từ đó chọn lọc được đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức nghề nghiệp là tấm gương cho nhân viên noi theo.

- Hai là, tăng cường tính kỷ luật trong cán bộ viên chức, người lao động. Đặc biệt các khâu quản lý đầu mối liên quan trực tiếp đến khách hàng, khâu kiểm soát đầu ra của sản phẩm tư vấn xây dựng.

- Ba là, tiếp tục thực hiện kế hoạch các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường năng lực về con người về tính chuyên nghiệp và kỹ năng xử lý công việc.

- Bốn là, chuẩn bị năng lực đáp ứng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khi có yêu cầu.

- Năm là, linh hoạt trong tiếp thị tìm kiếm việc làm và thu nợ, ổn định thu nhập, tạo lập giữ gìn môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ viên chức.

    III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

- Hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức; thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn trong Chi cục;

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái trong cơ quan; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, báo cáo lãnh đạo nhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có); vận động các đoàn viên chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội qui, quy chế trong cơ quan.

2. Đoàn Thanh niên

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, mục tiêu là góp phần tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt tốt nhất cho cán bộ viên chức trong cơ quan.

  - Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; đầu tư thích đáng cho các hoạt động Đoàn nhằm đạt hiệu quả, thiết thực, chất lượng cao

* Một số hình ảnh tại hội nghị:


 

kcxbacninh.com.vn
Top