TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 05/01/2019
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, để đánh giá toàn diện các hoạt động của năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chi cục Giám định xây dựng tổ chức báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 vào ngày 04/01/2019

PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG

Trong năm 2018, trước biến động về nhân sự (03 viên chức được điều chuyển tới Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng), địa điểm làm việc thay đổi, tuy nhiên Văn phòng Chi cục Giám định xây dựng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thông tin việc cổ phần hóa, Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng trực thuộc Chi cục vẫn ổn định tổ chức, các lĩnh vực công việc được triển khai một cách chuyên nghiệp đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2017 với môi trường làm việc thân thiện, lấy khách hàng làm trọng tâm được phát huy, từ đó tạo lập được sự gắn kết tập thể trong lao động và sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, đồng thời là đơn vị tư vấn xây dựng có uy tín về chất lượng công trình xây dựng.

Đến thời điểm báo cáo, cơ cấu bộ máy của Chi cục gồm có:

- Lãnh đạo Chi cục: 03 người (gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng);

- Phòng Tổng hợp: 01 người;

- Phòng Giám định và an toàn xây dựng: 01 người;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng: 87 người.

Tổng số 92 người, trong đó:

- Cá nhân có trình độ chuyên môn thạc sĩ: 35 người, chiếm 38,04%;

- Cá nhân có trình độ đại học: 50 người, chiếm 54,35%;

- Cá nhân khác (thí nghiệm viên, bảo vệ, tạp vụ, lái xe): 07 người, chiếm 7,61%.

 

PHẦN 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. VĂN PHÒNG CHI CỤC

1. Kết quả đạt được

a) Công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Công tác hướng dẫn pháp luật về xây dựng: Thông qua kiểm tra công tác nghiệm thu, công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chi cục đã tích cực hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng...

- Kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hưỡng dẫn, đôn đốc trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: Trong năm 2018, Chi cục đã tham mưu cho Giám đốc Sở được nhiều văn bản có tính chất quan trọng; tham mưu để Sở báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những văn bản về chất lượng công trình có hiệu quả như: Báo cáo rà soát, đánh giá chất lượng các công trình giáo dục; báo cáo rà soát, đánh giá chất lượng các công trình cải tạo, sửa chữa...

- Thông qua công tác hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu văn bản đã góp phần nâng cao nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

   b) Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu:

- Mặc dù biên chế còn hạn giảm so với năm 2017, với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Chi cục, trong năm 2018, Chi cục đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra về công tác kiểm tra. Cụ thể: Đã chủ trì kiểm tra được 95 công trình, đạt tỷ lệ 158,33% so với kế hoạch cả năm (bình quân 08 công trình được thực hiện trong 01 tháng).

Bảng 1: Thống kê việc kiểm tra trong 03 năm gần nhất

 

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công

10 cuộc

22 cuộc

02 cuộc

Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình

49 cuộc

88 cuộc

93 cuộc

c) Công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Trong năm 2018, việc tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề đã đi vào nề nếp, đã tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định, đáp ứng nhu cầu để nghị của đông đảo tổ chức, công dân hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Bảng 2: Thống kê việc cấp chứng chỉ 02 năm gần nhất

 

 

Năm 2017

Năm 2018

Chứng chỉ hành nghề cá nhân

177 chứng chỉ

480 chứng chỉ

Chứng chỉ năng lực tổ chức HĐXD

141 chứng chỉ

294 chứng chỉ

Tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề

10 ca

13 ca

d) Công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính:

Trong năm 2018, Chi cục đã thực hiện xử lý hơn 1000 hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kết quả là 100% hồ sơ tiếp nhận không có tình trạng “chậm thời gian”, nhiều hồ sơ giải quyết sớm, nhanh hơn thời hạn quy định. Đến nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục không có phản hồi cần khắc phục của tổ chức, công dân.

Đặc biệt, trong năm 2018, Chi cục đã đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính chính của Chi cục như cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề, kiểm tra công tác nghiệm thu; đã đăng ký 03 thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức “4 tại chỗ”.

e) Công tác khác:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng. Đến nay đã đăng tải được 409 tổ chức và khoảng 350 cá nhân hoạt động xây dựng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin khi cần thiết.

- Hoàn thành các chỉ đạo của UBND, HĐND và cấp trên giao như: Khảo sát, đánh giá chất lượng nhà ở chung cư cũ, nguy hiểm; Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng các dự án trường, lớp học trên địa bàn tỉnh; Rà soát việc cải tạo, sửa chữa các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Do thiếu nhân sự nên chưa có nhiều thời gian phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện để năm bắt tình hình thực hiện cũng như hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; dẫn đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu tại một số địa phương, cơ sở có chất lượng chưa cao.

- Công tác kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP chưa được chú trọng thực hiện theo dự kiến (năm 2018 thực hiện 02 cuộc). Nguyên nhân do việc xây dựng kế hoạch kiểm tra gặp khó khăn do chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh tránh việc thanh, kiểm tra chồng chéo và những kiến nghị của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Xây dựng.

- Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường chưa đạt được kết quả như mong muốn; mới chỉ thực hiện nhiệm vụ này thông qua các cuộc kiểm tra công tác nghiệm thu; chưa có những chuyên đề, quy chế phối hợp để thực hiện được tốt hơn.

- Chưa thực sự quan tâm đôn đốc việc thực hiện công tác bảo trì, công tác đánh giá, kiểm tra an toàn sử dụng của các chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng công trình; việc thực hiện bảo trì bảo đảm an toàn sử dụng các công trình nhất là công trình công cộng được thực hiện theo sự vụ, chưa có kế hoạch và kinh phí một cách căn cơ, bài bản.

- Trên địa bàn vẫn còn xảy ra 02 sự cố công trình: Sự cố đổ dải đèn Led trang trí trên đường Âu Cơ, TP Bắc Ninh và sự cố tại công trường thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi chống ngập úng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực thôn Phú Vân, thôn Phả Lại xã Đức Long, huyện Quế Võ.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Kết quả đạt được

Năm 2018 Trung tâm kiểm định CL và KTXD đã thực hiện tốt vai trò phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng CTXD, bao gồm các yêu cầu kiểm định phục vụ kiểm tra, trưng cầu giám định của Sở Xây dựng, của Công an, thanh tra, thẩm tra hồ sơ vốn ngân sách Nhà nước, tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng thông qua các hoạt đông của Trung tâm.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp nguồn lực thích ứng kịp thời các công tác trong tình hình mới.

Năng lực về con người, thiết bị máy móc thí nghiệm liên tục được nâng lên bằng cách cử cán bộ học các lớp nghiệp vụ, cao học đúng chuyên ngành, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, các phần mềm chuyên ngành, mục tiêu là đáp ứng tối đa được việc phục vụ QLNN về chất lượng CTXD khi có yêu cầu.

Thông qua công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, thẩm tra, các hoạt động TVXD khác, Trung tâm đã tổng hợp đánh giá, báo cáo Sở kịp thời các vấn đề về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Một số kết quả cụ thể như sau:

a) Việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về chuyên môn nghiệp vụ của năm 2018 (về đáp ứng tốt công tác thẩm tra; về khai thác sử dụng thiết bị mới phòng thí nghiệm; về nâng cao ý thức tạo lập môi trường làm việc gắn kết thân thiện):

- Công tác thẩm tra: Tổng số hồ sơ Trung tâm đã tiến hành thẩm tra trong năm 2018 là 951 bộ hồ sơ; công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ, được thực hiện chuyên nghiệp, uy tín vì vậy các chủ đầu tư luôn tín nhiệm và đánh giá cao.

Bảng 3: So sánh số liệu thống kê giá trị dự toán thẩm tra 03 năm gần nhất

STT

Năm

Tổng số bộ hồ sơ đã thẩm tra

Giá trị dự toán trước thẩm tra

Giá trị dự toán sau thẩm tra

Chênh lệch

Tỷ lệ giảm

(bộ)

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

(%)

1

2016

664

4.371,946

4.006,307

-365,640

-8,36

2

2017

716

6.056,053

5.789,816

-266,237

-4,40

3

2018

951

14.733,18

14.149,98

-583,20

-3,96

- Công tác thí nghiệm: Năm 2018 thực hiện hơn 56.600 mẫu thử nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thí nghiệm của các công trình XD trên phạm vi toàn tỉnh.

Bảng 4: So sánh số liệu thống kê công tác thí nghiệm 03 năm gần nhất

 

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Số công trình thực hiện thí nghiệm qua Trung tâm

235

244

195

Số phép thử đã được thực hiện

43277

44268

56600

               

- Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm lấy khách hàng làm trọng tâm. Tạo lập môi trường làm việc gắn kết thân thiện: Trong năm 2018, Trung tâm đã đáp ứng cơ bản được cơ sở vật chất để phục vụ công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình và yêu cầu của khách hàng đến với Trung tâm bằng chính sự tận tụy, sáng tạo, chuyên nghiệp, tháo gỡ khó khăn trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

b) Về hoạt động giám định, kiểm định:

Năm 2018 thực hiện giám định, kiểm định tổng số 21 công trình, dự án. Bao gồm các loại công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Công tác giám định, kiểm định lấy số liệu định lượng về chất lượng công trình xây dựng cho các cơ quan tố tụng, đoàn thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các chủ đầu tư luôn được Trung tâm cử đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu để thực hiện công việc. Đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các chủ đầu tư trên địa bàn.

Bảng 5: So sánh số liệu thống kê công tác kiểm định, giám định 03 năm gần nhất

 

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Số công trình thực hiện kiểm định, giám định

22

40

21

c) Về các hoạt động tư vấn khác:

Là đơn vị sự nghiệp công lập tự túc 100% kinh phí hoạt động, việc tổ chức tốt hoạt động tư vấn xây dựng lấy thu bù chi phục vụ cho nhiệm vụ chính trị không có thu về tài chính là hết sức quan trọng. Hiểu rõ được đặc điểm của đơn vị, trong các năm qua hoạt động tư vấn xây dựng luôn lấy chất lượng, tiến độ hình thành sự chuẩn mực của sản phẩm tư vấn xây dựng. Đến nay Trung tâm đã khẳng định được là đơn vị tư vấn có uy tín trên địa bàn tỉnh và khu vực, được các chủ đầu tư, đối tác tin tưởng khi ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng.

Trong năm 2018, đã và đang thực hiện 1399 hợp đồng tư vấn, tăng 24,8% so với năm 2017.

Bảng 6: So sánh số liệu về hợp đồng tư vấn trong 03 năm gần nhất

 

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Số hợp đồng đã được ký kết

1103

1121

1399

d)  Thực hiện đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động

Ngoài việc cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm được quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng, thì việc quan tâm đến thu nhập ổn định cho cán bộ, viên chức, người lao động cũng được Trung tâm chú trọng. Thể hiện bằng việc nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm liên quan đến người lao động; trả lương đúng thời hạn; tạo lập môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết… Kết quả là cán bộ, viên chức, người lao động tâm huyết gắn bó với đơn vị, cùng lao động sáng tạo xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Hạn chế:

- Vẫn tồn tại những sai sót trong quá trình thực hiện các công tác tư vấn xây dựng;

- Công tác chỉ đạo một số nội dung công việc của lãnh đạo các cấp chưa sâu sát về tiến độ, về chuyên môn. Sự phối hợp trong thực thi công việc giữa các phòng trong đơn vị đôi lúc chưa thực sự tốt và hiệu quả.

- Ý thức tự giác, tâm huyết tạo lập môi trường làm việc tốt nhất của một số cá nhân chưa tốt, bên cạnh đó tập thể và đồng nghiệp không cương quyết lên án, phê phán.

b) Nguyên nhân:

- Một số cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chưa theo kịp với yêu cầu của công việc;

- Ý thức xây dựng đơn vị của một số cá nhân chưa cao theo mong muốn, chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế đơn vị. Trách nhiệm công việc chưa cao, chưa  cố gắng trong quá trình thực hiện công việc, xử lý công việc cứng nhắc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín đơn vị.

- Một số nhân viên Trung tâm chưa thực sự hiểu được việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất là cho chính bản thân mình và người xung quanh.

III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

a) Kết quả đạt được:

- Công đoàn kết hợp với chính quyền Chi cục đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giải quyết thoả đáng chế độ làm việc, nghỉ ngơi. Trong năm 2018, không có ý kiến hay đơn thư, khiếu nại của các đoàn viên công đoàn;

- Đã duy trì, thực hiện tốt các hoạt động phong trào như: Bếp ăn tập thể trong cơ quan; kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn;

- Hưởng ứng, tham gia các hoạt động ủng hộ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, ủng hồ đồng bào bị lũ lụt...;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được Chính quyền, Công đoàn cấp trên giao.

- Trong năm 2018, có 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng; 02 cá nhân được Công đoàn Ngành Xây dựng tuyên dương, khen thưởng.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động do Công đoàn phát động chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là do BCH Công đoàn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho các hoạt động công đoàn; ý thức chấp hành các chỉ đạo của Công đoàn của một số đoàn viên chưa thật sự cao.

2. Đoàn thanh niên

a) Kết quả đạt được:

- Đã hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động như: Các giải bóng đá, thực hiện nhiệm vụ tình nguyện, các cuộc thi...

- Thường xuyên giao lưu với các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo mối quan hệ gắn kết giữa đoàn viên Chi cục và các tổ chức, cá nhân.

- Góp phần tạo dựng hình ảnh, môi trường làm việc gắn kết, thân thiện của Chi cục; không ngừng nâng cao tính sáng tạo của thanh niên và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa đạt được kết quả mong muốn; một số kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên chưa được quyết tâm thực hiện triệt để.

Nguyên nhân là do chưa đầu tư thích đáng cho các hoạt động này; đoàn viên thanh niên do nhiều công việc chuyên môn, chưa bố trí được nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. VĂN PHÒNG CHI CỤC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổng hợp tình hình về lĩnh vực được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, kịp thời tham mưu cho Sở Xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế;

- Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng. Dự kiến trong năm 2019 kiểm tra 11 công trình xây dựng;

- Xây dựng quy chế phối hợp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường giữa Chi cục và 02 đô thị là TP Bắc Ninh và TX Từ Sơn, nhằm tăng cường quản lý về công tác này trong 02 đô thị nêu trên;

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ sử dụng công trình thực hiện nghiêm túc công tác bảo trì, kiểm tra thường xuyên an toàn sử dụng công trình;

- Khắc phục khó khăn, đáp ứng tốt việc tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề, tham mưu cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng một cách kịp thời;

- Công tác cải cách hành chính: Phấn đấu 100% không có hồ sơ chậm thời gian giải quyết theo thủ tục hành chính đã được công bố; đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục;

- Rà soát các công trình đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao; hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đăng ký.

2. Giải pháp thực hiện

- Một là, do tình hình khó khăn về biên chế, nhân sự, cần sử dụng có hiệu quả nhân sự của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng; việc mời và cử chuyên gia của Trung tâm bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Hai là, tham gia kiểm tra việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình của cấp huyện; kịp thời hướng dẫn, tổng hợp về công tác này.

- Ba là, tham mưu, đôn đốc về tình hình thực hiện công tác bảo trì, kiểm tra thường xuyên an toàn sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đề nghị các cấp chính quyền có kế hoạch bảo trì các công trình công cộng hàng năm trên địa bàn do mình quản lý.

- Bốn là, quyết liệt tham mưu cho Sở và UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, quy định phân công phân cấp quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình; quy định trách nhiệm cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương, cơ sở trong việc quản lý này.

- Năm là, tăng cường mật độ sát hạch chứng chỉ hành nghề, số cuộc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

- Sáu là, tiếp tục duy trì việc học tập chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ trong Chi cục nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả xử lý công việc.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Những nhiệm vụ trọng tâm.

1.1. Nâng cao năng lực bộ máy, lực lượng lao động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị kiểm định, thí nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm

- Chú trọng việc kiện toàn bộ máy, đào tạo chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng tình hình mới trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.

- Nâng cao tính kỷ luật, tính phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận trong đơn vị và giữa đơn vị với khách hàng.

- Thực hiện tốt các công tác như kiểm định phục vụ giám định, lập chỉ số giá xây dựng, thẩm tra, thí nghiệm…

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên kiểm định chuyên nghiệp, đáp ứng với tình hình mới.

- Tích cực tiếp cận các dự án để thực hiện các phép thử mới được công nhận, đặc biệt là các phép thử về nhóm vật liệu gạch ốp lát.

- Đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ tốt yêu cầu công việc.

- Duy trì là thành viên đóng góp tích cực cho hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

1.2. Duy trì chất lượng, rà soát rút ngắn gắn tiến độ công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình xây dựng

- Bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực hiện tốt công tác tư vấn đơn vị.

- Đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho công tác thẩm tra.

- Tiếp tục tăng cường bộ phận kiểm tra cấp phòng cho các lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Tăng cường trách nhiệm và năng lực của CBVC trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ bằng các chế tài cụ thể như đánh giá hiệu quả việc làm, bình bầu theo các mức A, B, C, D.

1.3. Ổn định môi trường làm việc và tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

- Năm 2019 dự kiến Trung tâm chuyển địa điểm làm việc mới và bàn giao trụ sở, trong lúc trụ sở mới chưa được đầu tư, xây dựng vì vậy nhiệm vụ nhanh chóng ổn định, làm việc trong giai đoạn tạm này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, khắc phục khó khăn để cùng Ban lãnh đạo nhanh chóng ổn định tư tưởng, ổn định nơi làm việc mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Dự án xây dựng nhà làm việc Trung tâm đã được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2109 Trung tâm tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu đủ năng lực tiến hành thi công xây dựng. Phấn đấu năm 2019 cơ bản hoàn thành, đến năm 2020 sẽ đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra của dự án.

1.4. Tăng cường công tác tư vấn xây dựng khác.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tư vấn xây dựng. Lấy chất lượng, tiến độ sản phẩm tư vấn xây dựng làm cốt lõi để phát triển ổn định lĩnh vực này.

1.5. Thực hiện quản lý tốt theo ISO.

Thực hiện tốt việc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và theo tiêu chuẩn ISO 17025 đối với phòng thí nghiệm.

Chuẩn bị hồ sơ năng lực để cấp lại chứng chỉ năng lực phòng Thí nghiệm theo hướng mở rộng phạm vi phép thử, đáp ứng với tình hình mới.

1.6. Đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ viên chức.

Tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi nhằm duy trì ổn định thu nhập của cán bộ viên chức với mức bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

*Nhiệm vụ đột phá

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trung tâm chọn ra 3 nhiệm vụ mang tính đột phá thực hiện tốt trong năm 2019 như sau:

(1). Nâng cao năng lực bộ máy, chất lượng lao động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị kiểm định, thí nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

 (2). Duy trì chất lượng, rà soát gắn kết tiến độ công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình xây dựng.

(3). Ổn định môi trường làm việc và tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới.

2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

- Một là, duy trì tốt việc đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định, phát huy việc đánh giá cán bộ theo cách truyền thống của Trung tâm (lấy phiếu kín về từng cán bộ từ cấp chủ trì trở lên) từ đó chọn lọc được đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức nghề nghiệp là tấm gương cho nhân viên noi theo.

- Hai là, tăng cường tính kỷ luật trong cán bộ, viên chức, người lao động. Đặc biệt các khâu quản lý đầu mối liên quan trực tiếp đến khách hàng, khâu kiểm soát đầu ra của sản phẩm tư vấn xây dựng.

- Ba là, tiếp tục thực hiện kế hoạch các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường năng lực về con người về tính chuyên nghiệp và kỹ năng xử lý công việc.

- Bốn là, đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu phần mềm tính toán chuyên dụng bồi dưỡng phục vụ công việc chuyên môn cũng như phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây khi có yêu cầu.

- Năm là, linh hoạt trong tiếp thị tìm kiếm việc làm và thu nợ, ổn định thu nhập, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động, tạo lập giữ gìn môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động.

III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

- Hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức; thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn trong Chi cục;

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái trong cơ quan; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, báo cáo lãnh đạo nhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có); vận động các đoàn viên chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế trong cơ quan.

2. Đoàn Thanh niên

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, mục tiêu là góp phần tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt tốt nhất cho cán bộ viên chức trong cơ quan.

  - Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; đầu tư thích đáng cho các hoạt động Đoàn nhằm đạt hiệu quả, thiết thực, chất lượng cao

* Một số hình ảnh tại hội nghị:
kcxbacninh.com.vn
Top