TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/01/2019
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD (ĐỢT 1.2019)
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thông báo lịch sát hạch như sau:

 1. Thời gian: Ngày 22/01/2019 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 12h00;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Điện thoại: 0222.3.821.019; DĐ: 0916.196.866).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

 

Họ và tên, ngày sinh

Ngày sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

Ghi chú

   1            

Nguyễn Quang Huy

08/02/1982

013467138

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10062909

Ca 1

   2            

Nguyễn Văn Đậm

08/08/1993

174214825

1.Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10062910

Ca 1

   3            

Nguyễn Thanh Huỳnh

06/11/1991

125462608

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10062911

Ca 1

   4            

Phạm Đình Thắng

10/07/1989

125392398

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10027488

Ca 1

   5            

Nguyễn Sỹ Tân

13/10/1989

125385381

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10062912

Ca 1

   6            

Nguyễn Bá Đoàn

18/10/1987

031538246

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062913

Ca 1

   7            

Vũ Thế Oánh

10/01/1986

125170737

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10062914

Ca 1

   8            

Nguyễn Ngọc Sơn

15/02/1981

035081002667

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10062915

Ca 1

   9            

Nguyễn Đình Hải

04/01/1989

125290032

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10015136

Ca 1

  10          

Chu Thanh Tùng

24/11/1993

125536488

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10062916

Ca 1

  11          

Nguyễn Văn Ngọc

01/08/1991

125370108

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10062917

Ca 1

  12          

Dương Quang Huy

08/06/1988

121614779

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10062918

Ca 1

  13          

Hứa Vĩnh Hải

16/12/1979

125006235

1. Quản lý dự án: Hạng II, hạng III

SH-BXD10062919

Ca 1

  14          

Nguyễn Văn Lợi

29/04/1986

125221432

1. Quản lý dự án: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10062920

Ca 1

  15          

Phạm Thị Hoàn

26/10/1991

125461504

1. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062921

Ca 1

  16          

Nguyễn Năng Cường

26/09/1980

125026810

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

3. Quản lý dự án: Hạng II, hạng III

SH-BXD10062922

Ca 1

  17          

Nguyễn Đình Lợi

20/03/1982

125085632

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10062923

Ca 1

  18          

Trần Văn Võ

27/11/1969

012335418

1. Khảo sát địa hình: Hạng II

SH-BXD10062924

Ca 1

  19          

Nguyễn Văn Nghiêm

19/11/1987

125258640

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10059096

Ca 1

  20          

Nguyễn Viết Đạt

15/10/1989

125286647

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10055967

Ca 1

  21          

Ngô Quang Hưng

14/03/1980

125465945

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10059092

Ca 1

  22          

Nguyễn Tuấn Long

21/03/1972

001072015077

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

SH-BXD10059094

Ca 1

  23          

Nguyễn Minh Hiếu

10/12/1983

125129089

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10059104

Ca 1

  24          

Phan Vân Long

15/08/1978

012924077

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10059102

Ca 1

  25          

Biện Xuân Minh

27/06/1984

125063327

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Quản lý dự án: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10059103

Ca 1

  26          

Nguyễn Thế Tẫn

15/09/1980

125053368

1. Quản lý dự án: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10059105

Ca 1

  27          

Nguyễn Mạnh Hùng

13/11/1990

125320297

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10059106

Ca 1

  28          

Phan Đăng Hùng

26/09/1986

125141604

1. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10059109

Ca 1

  29          

Đào Hữu Biên

29/03/1983

125034460

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10059097

Ca 1

  30          

Nguyễn Trung Tấn

14/02/1982

125049935

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10059087

Ca 1

  31          

Nguyễn Thị Thu Trang

14/08/1983

125044096

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10047188

Ca 1

  32          

Nguyễn Đức Mạnh

16/09/1990

125376418

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10015172

Ca 1

  33          

Nguyễn Tuấn Anh

31/08/1982

125860087

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

SH-BXD10059095

Ca 1

  34          

Nguyễn Tiến Cương

17/08/1984

125150999

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật : Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông : Hạng III

SH-BXD10062925

Ca 1

  35          

Vũ Công Chiêm

14/08/1986

033086002101

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10062758

Ca 1

  36          

Trần Mạnh Lăng

22/12/1983

125037169

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10020727

Ca 2

  37          

Vũ Quốc Chức

22/10/1989

036089003438

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020709

Ca 2

  38          

Nguyễn Văn Thao

17/05/1988

125339480

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

SH-BXD10023351

Ca 2

  39          

Nguyễn Văn Nam

16/09/1990

125305251

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062897

Ca 2

  40          

Hoàng Đăng Hà

26/12/1991

121938094

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062898

Ca 2

  41          

Nguyễn Văn Hoàng

10/10/1984

125091450

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông:  Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10023330

Ca 2

  42          

Trịnh Đình Chung

21/08/1988

173060100

1. Định giá xây dựng: Hạng II

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

3. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10020708

Ca 2

  43          

Nguyễn Huy Lượng

21/05/1982

125048766

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10023329

Ca 2

  44          

Bùi Quang Thịnh

15/09/1982

125080667

1.Thiết kế xây dựng công trình giao thông:  Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

3.Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10023341

Ca 2

  45          

Đinh Văn Thấm

13/08/1985

125210990

1.Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

4. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10023334

Ca 2

  46          

Đào Đức Nguyên

27/07/1985

125161968

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

SH-BXD10020710

Ca 2

  47          

Trần Đình Thọ

07/10/1977

125789141

1. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10023346

Ca 2

  48          

Nguyễn Tuấn Minh

23/09/1990

125330210

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Đinh giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062899

Ca 2

  49          

Trần Văn Phú

21/09/1989

125364421

1. Quản lý dự án: Hạng II, hạng III

2.  Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

4. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10023343

Ca 2

  50          

Nguyễn Văn Thành

06/05/1988

125260732

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Định giá xây dựng:  Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062900

Ca 2

  51          

Nguyễn Văn Thiết

27/07/1986

125229615

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062901

Ca 2

  52          

Trần Thăng Long

24/11/1979

125454475

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020711

Ca 2

  53          

Trịnh Nghĩa

03/10/1973

112229256

1. Quản lý dự án: Hạng III

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10023328

Ca 2

  54          

Nguyễn Huy Công

26/10/1982

125016503

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10020712

Ca 2

  55          

Đỗ Văn Đức

25/05/1988

125275518

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10023348

Ca 2

  56          

Trần Quốc Thưởng

13/09/1986

125140541

1. Định giá xây dựng: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062902

Ca 2

  57          

Nguyễn Văn Long

24/08/1988

121679671

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

3. Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III

4. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062903

Ca 2

  58          

Nguyễn Thế Trung

18/04/1990

001090003290

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062904

Ca 2

  59          

Nguyễn Xuân Khiêm

01/09/1978

125588657

1. Pháp luật giám sát: Hạng II

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062905

Ca 2

  60          

Nguyễn Trọng Tuấn

29/12/1984

125103189

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3.  Định giá xây dựng: Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10020713

Ca 2

  61          

Nguyễn Duy Đoàn

08/10/1987

125240145

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020718

Ca 2

  62          

Nguyễn Thị Duyên

15/08/1982

125632007

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020716

Ca 2

  63          

Nguyễn Văn Bách

12/12/1986

125204697

1.Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10020717

Ca 2

  64          

Nguyễn Thị Nhài

30/11/1988

125237184

1. Thiết kế kiến trúc công trình:  Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020719

Ca 2

  65          

Mai Anh Tuấn

21/02/1989

121787484

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020720

Ca 2

  66          

Nguyễn Đăng Dũng

17/09/1987

125194767

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

3. Định giá xây dựng: Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10020723

Ca 2

  67          

Vũ Thị Mai Hương

06/03/1981

012100912

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10020725

Ca 2

  68          

Nguyễn Thị Hồng Nhung

15/10/1985

125830362

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10020726

Ca 2

  69          

Phạm Thị Thơ

31/12/1992

125950291

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10062906

Ca 2

  70          

Ngô Văn Đức

25/09/1993

125443663

1. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III

SH-BXD10062907

Ca 2

  71          

Trần Văn Đức

21/08/1992

125536665

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

3. Định giá xây dựng: Hạng III

4. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10062908

Ca 2

Top