TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 06/01/2020
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng, để đánh giá toàn diện các hoạt động của năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chi cục Giám định xây dựng tổ chức báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 vào ngày 04/01/2020

PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG

Trong năm 2019, biên chế công chức của Chi cục Giám định xây dựng không thay đổi so với năm 2018; bộ phận quản lý hành chính nhà nước tiếp tục khắc phục khó khăn về nhân sự để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng tiếp tục duy trì ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị kiểm định xây dựng hàng đầu trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Đến thời điểm báo cáo, cơ cấu bộ máy của Chi cục gồm có:

- Bộ phận quản lý hành chính nhà nước: Nhân sự có 05 người (không thay đổi so với năm 2018), gồm Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng, 02 Phó Trưởng phòng. Cơ cấu có 02 phòng chuyên môn.

- Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng: Nhân sự có 94 người (tăng 07 người so với năm 2018). Cơ cấu có 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

PHẦN 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. BỘ PHẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Kết quả thực hiện

a) Công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Trong năm 2019, đã tham mưu cho Sở ban hành văn bản theo thẩm quyền về tăng cường quản lý chất lượng CTXD, hướng dẫn về kiểm tra công tác nghiệm thu...; các văn bản trong công tác xét, cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; các văn bản đôn đốc, báo cáo theo vụ việc và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm Chi cục đã hoàn thành tham mưu cho Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình theo kế hoạch.

b) Công tác kiểm tra công tác nghiệm thu:

Mặc dù biên chế rất hạn chế, với sự cố gắng của nhân sự công chức và chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng và KTXD tham gia các đoàn kiểm tra, Chi cục đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra về công tác kiểm tra. Cụ thể: Chi cục đã chủ trì kiểm tra được 120 công trình, hạng mục công trình (đạt 150% so với kế hoạch dự kiến cả năm). Trong đó có 10 cuộc kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và 110 cuộc kiểm tra khi hoàn thành công trình

Bảng 1: Thống kê việc kiểm tra công trình trong 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công

22 cuộc

02 cuộc

10 cuộc

Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình

88 cuộc

93 cuộc

110 cuộc

c) Công tác tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

Trong năm 2019, việc tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề giữ vững sự ổn định, đã tham mưu cho Sở cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định, đáp ứng nhu cầu để nghị của tổ chức, công dân hoạt động xây dựng.

Bảng 2: Thống kê việc cấp chứng chỉ 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Chứng chỉ hành nghề cá nhân

 

177 chứng chỉ

480 chứng chỉ

693 chứng chỉ

Chứng chỉ năng lực tổ chức HĐXD

141 chứng chỉ

294 chứng chỉ

496 chứng chỉ

Tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề

10 ca

13 ca

19 ca

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2019, Chi cục đã thực hiện xử lý hơn 1000 hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Kết quả là 100% hồ sơ tiếp nhận không có tình trạng “chậm thời gian”, nhiều hồ sơ giải quyết sớm, nhanh hơn thời hạn quy định. Đến nay, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục không có phản hồi cần khắc phục của tổ chức, công dân.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng theo quy định.

- Hoàn thành các chỉ đạo của UBND, HĐND và cấp trên giao như: Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm định và đề xuất giải pháp để khắc phục tình trạng xuống cấp ở các công trình công cộng, chung cư cũ, nguy hiểm; kiểm tra việc rà soát của cấp huyện và Sở GĐ&ĐT về việc phân loại nhà vệ sinh trường học; thống nhất, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng...

 Chi tiết theo bảng tổng hợp sau:

Bảng 3: Thống kê việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp trên

TTT

Số quyết định, thông báo, văn bản

Nội dung chỉ đạo có liên quan đến Ngành

Thời gian thực hiện hoàn thành các chỉ đạo

Kết quả thực hiện

1

4955/UBND-KGVX ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh

Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh

12/01/2019

Đã có báo cáo số 50/SXD-CCGĐ ngày 27/02/2019 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh, phương án thiết kế mẫu điển hình nhà vệ sinh trường học.

2

133/TB-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sở Xây dựng tiến hành kiểm định và đề xuất giải pháp hợp lý để khắc phục tình trạng xuống cấp ở các tòa nhà (khu tập thể thuốc lá Bắc Sơn); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2019.

T02/2019

Đã tham mưu Sở ban hành văn bản số 65/SXD-CCGĐ ngày 11/01/2019 về việc báo cáo kinh phí thực hiện việc kiểm định đánh giá mức độ bảo đảm an toàn chịu lực công trình nhà ở chung cư cũ.

3

26/TB-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Khẩn trương tổ chức khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại về chất lượng các cơ sở giáo dục trên địa bàn (theo VB số 294/SXD-CCGĐ ngày 26/10/2018 của SXD)

05/4/2019

Đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo văn bản số 91/BC-SXD ngày 08/4/2019.

4

29/TB-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Kiểm tra việc rà soát của cấp huyện và Sở GĐ&ĐT về việc phân loại nhà vệ sinh trường học

12/4/2019

Đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo văn bản số 684/SXD-CCGĐ ngày 19/4/2019.

5

2537/UBND-XDCB ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thống nhất, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

30/8/2019

Đã đăng tải trên website của Sở Xây dựng; đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo văn bản số 183/SXD-CCGĐ ngày 24/7/2019

- Kịp thời hướng dẫn, giải quyết sự cố công trình (trong năm xảy ra 01 sự cố cấp III công trình dân dụng - sự cố sập đổ nhà ông Nguyễn Tài Quyền ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) sau khi được hướng dẫn đến nay sự cố đã được chủ nhà và các hộ dân lân cận khắc phục xong.

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Hoàn thành các công việc khác cấp trên giao.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Do thiếu nhân sự nên chưa có nhiều thời gian phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp để nắm bắt tình hình thực hiện dẫn đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu tại một số địa phương, cơ sở có chất lượng chưa cao, đặc biệt là công trình cấp xã làm chủ đầu tư.

- Công tác hướng dẫn, đôn đốc thực hiện pháp luật xây dựng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; vẫn còn một số chủ thể tham gia hoạt động xây dựng chưa kịp thời nắm bắt quy định về quản lý chất lượng công trình, dẫn đến thiếu sót khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện gửi báo cáo và đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Kết quả thực hiện

a) Các nhiệm vụ Sở, Chi cục giao:

Các nhiệm vụ cụ thể do Sở Xây dựng giao trực tiếp đã được Trung tâm tập trung triển khai thực hiện kịp thời và hoàn thành đứng tiến độ yêu cầu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiện vụ. Một số kết quả thực hiện cụ thể là:

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu: 61 lượt.

- Lập thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho khối các cấp Trường học phổ thông; thiết kế mẫu bể bơi các khối tiểu học và trung học cơ sở.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác Lựa chọn nhà đầu tư 03 dự án đầu tư xây dựng.

- Lập hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư 02 dự án đầu tư xây dựng.

- Công tác lập công bố giá: Tham gia cùng phòng Kinh tế và VLXD của Sở điều tra, lập công bố giá liên Sở hàng tháng.

- Kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn.

-...

b) Các công việc tư vấn xây dựng:

Là đơn vị sự nghiệp công lập tự túc 100% kinh phí hoạt động, việc tổ chức tốt hoạt động tư vấn xây dựng lấy thu bù chi phục vụ cho nhiệm vụ chính trị không có thu về tài chính là hết sức quan trọng. Hiểu rõ được đặc điểm của đơn vị, trong các năm qua hoạt động tư vấn xây dựng luôn lấy chất lượng, tiến độ hình thành sự chuẩn mực của sản phẩm tư vấn xây dựng.

Trong năm 2019, đã và đang thực hiện 1601 hợp đồng tư vấn.

Bảng 4: So sánh số liệu về hợp đồng tư vấn xây dựng, thí nghiệm, kiểm định trong 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Số hợp đồng đã được ký kết

(số liệu được tính gối đầu qua các năm)

1121

1399

1601

Một số công việc tư vấn xây dựng như sau:

- Công tác thẩm tra: Tổng số hồ sơ Trung tâm đã tiến hành thẩm tra trong năm 2019 là 1261 bộ hồ sơ; công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ, được thực hiện chuyên nghiệp, uy tín vì vậy các chủ đầu tư luôn tín nhiệm và đánh giá cao. Đáp ứng yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi thẩm định phê duyệt thiết kế.

Bảng 5: So sánh số liệu thống kê giá trị dự toán thẩm tra 03 năm gần nhất

STT

Năm

Tổng số bộ hồ sơ đã thẩm tra

Giá trị dự toán trước thẩm tra

Giá trị dự toán sau thẩm tra

Chênh lệch

Tỷ lệ giảm

Ghi chú

(bộ)

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

(tỷ đồng)

(%)

1

2017

716

6.056,053

5.789,816

-266,237

-4,40

 

2

2018

951

14.733,18

14.149,98

-583,20

-3,96

 

3

2019

1261

8.188,903

7.749,300

-439,603

-5,37

 

- Công tác thí nghiệm: Năm 2019 thực hiện hơn 57.830 mẫu thử nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu thí nghiệm của các công trình XD trên phạm vi toàn tỉnh.

Bảng 6: So sánh số liệu thống kê công tác thí nghiệm 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Số công trình thực hiện thí nghiệm qua Trung tâm

244

195

197

Số phép thử đã được thực hiện

44268

56600

57830

- Công tác giám định, kiểm định:

Năm 2019 thực hiện giám định, kiểm định tổng số 64 công trình, dự án. Bao gồm các loại công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Công tác giám định, kiểm định luôn được Trung tâm cử đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu để thực hiện công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các chủ đầu tư trên địa bàn.

Bảng 7: So sánh số liệu thống kê công tác kiểm định, giám định 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Số công trình thực hiện kiểm định, giám định

40

21

64

c) Nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm:

Việc đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm được chi bộ và lãnh đạo Trung tâm coi là nhiệm vụ quan trọng để chỉ đạo thực hiện; tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực để thực hiện dự án; khi có quyết định phê duyệt dự án đã tích cực vận động để dự án được ghi vốn; tập trung nhân lực phối hợp tiến hành giải phóng mặt bằng. Dự án đã được khởi công vào ngày 26/10/2019, đến nay đang tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm lấy khách hàng làm trọng tâm, tạo lập môi trường làm việc gắn kết thân thiện:

Trong năm 2019, Trung tâm đã đáp ứng cơ bản được cơ sở vật chất để phục vụ công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình và yêu cầu của khách hàng đến với Trung tâm bằng chính sự tận tụy, sáng tạo, chuyên nghiệp, tháo gỡ khó khăn trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

-  Thực hiện đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động:

Ngoài việc cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm được quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng, thì việc quan tâm đến thu nhập ổn định cho cán bộ, viên chức, người lao động cũng được Trung tâm chú trọng. Thể hiện bằng việc nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm liên quan đến người lao động; trả lương đúng thời hạn; mức lương đều tăng qua các năm. Ngày lễ, tết, kỷ niệm thành lập Trung tâm đều thưởng cho người lao động, phúc lợi tập thể luôn được Trung tâm coi trọng và tạo lập môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết… Kết quả là cán bộ, viên chức, người lao động tâm huyết gắn bó với đơn vị, cùng lao động sáng tạo xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững.

Bảng 8: So sánh thu nhập bình quân/người/tháng trong 03 năm gần nhất

 

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Mức lương bình quân/người/01 tháng (triệu đồng)

10

10

12

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Hạn chế:

- Còn sai sót trong quá trình thực hiện các công tác tư vấn xây dựng;

- Công tác chỉ đạo một số nội dung công việc của lãnh đạo các cấp chưa sâu sát về tiến độ, về chuyên môn. Sự phối hợp trong thực thi công việc giữa các phòng trong đơn vị đôi lúc chưa thực sự tốt và hiệu quả.

- Ý thức tự giác, tâm huyết tạo lập môi trường làm việc tốt nhất của một số cá nhân chưa tốt, bên cạnh đó tập thể và đồng nghiệp không cương quyết lên án, phê phán.

b) Nguyên nhân:

- Một số cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chưa theo kịp với yêu cầu của công việc;

- Ý thức xây dựng đơn vị của một số cá nhân chưa cao theo mong muốn, chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế đơn vị. Trách nhiệm công việc chưa cao, chưa  cố gắng trong quá trình thực hiện công việc, xử lý công việc cứng nhắc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín đơn vị.

- Một số nhân viên Trung tâm chưa thực sự hiểu được việc tạo ra môi trường làm việc tốt nhất là cho chính bản thân mình và người xung quanh.

III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

a) Kết quả thực hiện:

- Công đoàn kết hợp với chính quyền Chi cục đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giải quyết thoả đáng chế độ làm việc, nghỉ ngơi. Trong năm 2019, không có ý kiến hay đơn thư, khiếu nại của các đoàn viên công đoàn;

- Đã duy trì, thực hiện tốt các hoạt động phong trào như: Bếp ăn tập thể trong cơ quan; kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn;

- Hưởng ứng, tham gia các hoạt động ủng hộ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, ủng hồ đồng bào bị lũ lụt...;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được Chính quyền, Công đoàn cấp trên giao.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động do Công đoàn phát động chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là do BCH Công đoàn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chưa đầu tư thời gian thỏa đáng cho các hoạt động công đoàn; ý thức chấp hành các chỉ đạo của Công đoàn của một số đoàn viên chưa thật sự cao.

2. Đoàn thanh niên

a) Kết quả thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Chi cục Giám định xây dựng; bầu ra BCH có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

- Đã hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động như: Các giải bóng đá, thực hiện nhiệm vụ tình nguyện, các cuộc thi...

- Thường xuyên giao lưu với các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo mối quan hệ gắn kết giữa đoàn viên Chi cục và các tổ chức, cá nhân.

- Góp phần tạo dựng hình ảnh, môi trường làm việc gắn kết, thân thiện của Chi cục; không ngừng nâng cao tính sáng tạo của thanh niên và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số hoạt động trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa đạt được kết quả mong muốn; một số kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên chưa được quyết tâm thực hiện triệt để.

Nguyên nhân là do chưa đầu tư thích đáng cho các hoạt động này; đoàn viên thanh niên do nhiều công việc chuyên môn, chưa bố trí được nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên.

PHẦN 4. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. BỘ PHẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục và theo tình hình thực tế tại trên địa bàn; thường xuyên hướng dẫn pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình khi nhận được đề nghị của chủ đầu tư.

-  Kịp thời hướng dẫn giải quyết, tổ chức giám định xác định nguyên nhân sự cố công trình khi có sự cố công trình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, tham mưu cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Phấn đấu 100% không có hồ sơ chậm thời gian giải quyết theo thủ tục hành chính đã được công bố.

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Rà soát các công trình đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao; hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đăng ký.

2. Giải pháp thực hiện

- Một là, tiếp tục sử dụng có hiệu quả nhân sự chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng trong kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Hai là, tăng cường phối hợp với phòng quản lý xây dựng cấp huyện, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để kịp thời nắm bắt tình hình; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện pháp luật về xây dựng.

- Ba là, tăng cường tăng cường thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

- Bốn là, tiếp tục duy trì việc học tập chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ trong Chi cục nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả xử lý công việc.

II. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG

1. Những nhiệm vụ trọng tâm.

1.1. Nâng cao năng lực bộ máy, lực lượng lao động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị kiểm định, thí nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm

- Chú trọng việc kiện toàn bộ máy, ổn định tư tưởng trước việc chuyển đổi mô hình hoạt động cho cán bộ, viên chức, người lao động để xây dựng đơn vị trong tình hình mới.

- Nâng cao tính kỷ luật, tính phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận trong đơn vị và giữa đơn vị với khách hàng.

- Thực hiện tốt các công tác như kiểm định phục vụ giám định, lập chỉ số giá xây dựng, thẩm tra, thí nghiệm…

- Đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ tốt yêu cầu công việc.

- Duy trì là thành viên đóng góp tích cực cho hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

1.2. Duy trì chất lượng, rà soát rút ngắn gắn tiến độ công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình xây dựng

- Bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực hiện tốt công tác tư vấn đơn vị.

- Thường xuyên quan tâm, đầu tư trang thiết bị, phần mềm phục vụ cho công tác thẩm tra.

- Tiếp tục tăng cường bộ phận kiểm tra cấp phòng cho các lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Tăng cường trách nhiệm và năng lực của CBVC trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ bằng các chế tài cụ thể như đánh giá hiệu quả việc làm, bình bầu theo các mức A, B, C, D theo quy chế của đơn vị.

1.3. Ổn định môi trường làm việc và tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

- Năm 2020 dự kiến Trung tâm phải di chuyển chỗ làm việc mới và bàn giao trụ sở (đã bị thu hồi và bàn giao cho Trung tâm Quỹ đất) cho nhà đầu tư, trong lúc trụ sở mới chưa được đầu tư, xây dựng vì vậy nhiệm vụ nhanh chóng ổn định, làm việc trong giai đoạn tạm này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, khắc phục khó khăn để cùng Ban lãnh đạo nhanh chóng ổn định tư tưởng, ổn định nơi làm việc mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Dự án xây dựng nhà làm việc Trung tâm: Dự kiến năm 2020 hoàn thành cơ bản phần xây dựng nhà làm việc chính, đường tạm; lựa chọn nhà thầu và triển khai gói thầu số 3: Xây dựng sân đường, cây xanh, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà máy bơm, bể nước ngầm, cấp thoát nước ngoài nhà, cổng inox. Lập, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu, triển khai gói thầu số 4: Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC, hệ thống mạng lan, điện thoại, thiết bị âm thanh, camera, wifi nhà làm việc 7 tầng. Phấn đấu năm 2021 sẽ chuyển sang trụ sở làm việc mới.

1.4. Tăng cường công tác tư vấn xây dựng khác

Nâng cao tính chuyên nghiệp, lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tư vấn xây dựng. Lấy chất lượng, tiến độ sản phẩm tư vấn xây dựng làm cốt lõi để phát triển ổn định lĩnh vực này.

1.5. Thực hiện quản lý tốt theo ISO

Thực hiện tốt việc quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và theo tiêu chuẩn ISO 17025 đối với phòng thí nghiệm.

Chuẩn bị hồ sơ năng lực để cấp lại chứng chỉ năng lực phòng Thí nghiệm theo hướng mở rộng phạm vi phép thử, đáp ứng với tình hình mới.

1.6. Đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ. viên chức, người lao động

Tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi nhằm duy trì ổn định thu nhập của cán bộ viên chức với mức bình quân trên 12 triệu đồng/người/tháng.

*Nhiệm vụ đột phá

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Trung tâm chọn ra 3 nhiệm vụ mang tính đột phá thực hiện tốt trong năm 2020 như sau:

(1). Nâng cao năng lực bộ máy, chất lượng lao động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị kiểm định, thí nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

(2). Duy trì chất lượng, rà soát gắn kết tiến độ công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình xây dựng.

(3). Tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới.

2. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

- Một là, duy trì tốt việc đánh giá cán bộ hàng năm theo quy định, phát huy việc đánh giá cán bộ theo cách truyền thống của Trung tâm (lấy phiếu kín đánh giá về từng cán bộ từ cấp chủ trì trở lên) từ đó chọn lọc được đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức nghề nghiệp là tấm gương cho nhân viên noi theo.

- Hai là, tăng cường tính kỷ luật trong cán bộ, viên chức, người lao động. Đặc biệt các khâu quản lý đầu mối liên quan trực tiếp đến khách hàng, khâu kiểm soát đầu ra của sản phẩm tư vấn xây dựng.

- Ba là, chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ các nút thắt vướng mắc phát sinh trong  thi công xây dựng, đảm bảo công trình xây dựng trụ sở được đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

III. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

1. Công đoàn

Hưởng ứng, tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức; thường xuyên tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn trong Chi cục; Phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái trong cơ quan; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, báo cáo lãnh đạo nhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có); vận động các đoàn viên chấp hành tốt kỷ luật lao động, nội quy, quy chế trong cơ quan.

2. Đoàn Thanh niên

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, mục tiêu là góp phần tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt tốt nhất cho cán bộ viên chức người lao động trong cơ quan. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức; đầu tư thích đáng cho các hoạt động Đoàn nhằm đạt hiệu quả, thiết thực, chất lượng cao.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chi cục Giám định xây dựng báo cáo Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo./.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:


đồng chí Nguyễn Văn Hoàn - Phó giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo
http://kcxbacninh.com.vn
Top