TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/05/2012
Quy trình khảo sát xây dựng
1.    Mục đích:
Quy định trình tự của công việc khảo sát xây dựng.
2.    Phạm vi áp dụng:
áp dụng cho Phòng Kiểm định và các bộ phận có liên quan thuộc Trung tâm.
3.    Tài liệu viện dẫn: 
Nghị định 209/ 204/ NĐ - CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định  Số 16/2005/NĐ-CP
TCVN 4419:1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm  và thiết kế xây dựng công trình
22 TCN 259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình
4.    Thuật ngữ:
P. TN        : Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng LAS-XD 213
P. HC-TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
5.    Nội dung quy trình:
5.1    Sơ đồ quy trình:

5.2    Mô tả sơ đồ quy trình
5.2.1    Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ cho Phòng thực hiện nhiệm vụ theo Phiếu giao nhiệm vụ BM-[KCX-KHĐ]-PGNV.
5.2.2    Lập nhiệm vụ khảo sát: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập, Phòng thí nghiệm tiến hành lập nhiệm vụ khảo sát khi Chủ đầu tư yêu cầu. Nội dung nhiệm vụ khảo sát thực hiện theo Điều 6 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và quy định tại các Điểm 2.2.1, 2.3.1 Mục 2, Phần II của Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng, cụ thể như sau:
-    Mục đích khảo sát;
-    Phạm vi khảo sát;
-    Phương pháp khảo sát;
-    Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến;
-    Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;
-    Thời gian thực hiện khảo sát.
-    Đặc điểm, quy mô công trình xây dựng, địa điểm khảo sát
-    Dự kiến phương án thiết kế móng, dự kiến tải trọng và kích thước của các hạng mục công trình
5.2.3    Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
5.2.4    Phòng thí nghiệm tiến hành lập phương án và dự toán khảo sát xây dựng
Nội dung phương án khảo sát kỹ thuật khảo sát xây dựng thực hiện theo điều 7 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và quy định tại Mục 6, Phần I của Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng, cụ thể như sau:
-    Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
-    Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát như đặc điểm công trình xây dựng, nhiệm vụ khảo sát, đặc điểm địa chất công trình, mức độ nghiên cứu hiện có về điều kiện địa chất công trình tại khu vực xây dựng;
-    Thành phần, khối lượng công tác khảo sát;
-    Phương pháp, thiết bị sử dụng;
-    Tiêu chuẩn áp dụng;
-    Tổ chức thực hiện;
-    Tiến độ thực hiện;
-    Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan;
-    Các biện pháp bảo vệ môi trường: nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...;
-    Dự toán chi phí cho công tác khảo sát.
Phương án kỹ thuật khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát được Chủ đầu tư phê duyệt, phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.
Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt Phương án và dự toán khảo sát xây dựng, nội dung phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt phải được thể hiện trong hợp đồng khảo sát. Trong quá trình khảo sát, nếu phát hiện các yếu tố bất thường, Phòng thí nghiệm được quyền đề xuất điều chỉnh hoặc bổ sung nội dung phương án kỹ thuật khảo sát mà không làm thay đổi nhiệm vụ khảo sát được duyệt.
5.2.5    Sau phương án và dự toán khảo sát xây dựng được phê duyệt phòng Thí nghiệm tiến hành khảo sát ngoài hiện trường, quá trình khảo sát tuân theo TCVN 4419:1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản và 22 TCN 259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.
5.2.6    Phòng thí nghiệm cùng Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát tiến hành nghiệm thu thu vị trí khảo sát và tổng thể khảo sát, quá trình nghiệm thu được ghi nhận vào: Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường - theo Phụ lục 1 Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường - theo Phụ lục 2 Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ xây dựng
5.2.7    Phòng Thí nghiệm tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý mẫu đất, quá trình thử nghiệm tiến hành theo phần Thử nghiệm cơ lý đất trong Sổ tay chất lượng phòng thí nghiệm QT-TN-STCL.
Phòng thí nghiệm tiến hành tổng hợp, xử lý số liệu để lập Báo cáo kết quả khảo sát. Báo cáo kết quả khảo sát bao gồm phần thuyết minh và phần phụ lục, nội dung thuyết minh báo cáo theo Khoản 1, Điều 8 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:
-    Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
-    Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình;
-    Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng;
-    Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng;
-    Khối l-ợng khảo sát;
-    Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát;
-    Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;
-    Đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình;
-    Kết luận và kiến nghị;
-    Tài liệu tham khảo;
-    Các phụ lục kèm theo.
Phụ lục báo cáo có thể bao gồm các tài liệu: Bản đồ địa chất chung; bản đồ thực tế đo vẽ địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; bản đồ địa hình và vị trí khu vực khảo sát; sơ đồ bố trí các điểm thăm dò; các trụ hố khoan; mặt cắt địa chất công trình; biểu đồ và kết quả các thí nghiệm hiện trường như thí nghiệm thấm, xuyên, cắt quay, cắt trượt, nén ngang, nén tải trọng tĩnh...; biểu đồ và biểu tổng hợp kết quả thí nghiệm tính chất cơ - lý - hoá mẫu đất đá và mẫu nước trong phòng thí nghiệm; các tài liệu thăm dò địa chất thuỷ văn, khí tượng thuỷ văn; biểu đồ và mặt cắt địa vật lý; bảng tổng hợp cao độ, toạ độ các điểm thăm dò; album ảnh và các tài liệu khác có liên quan (nếu có)...
5.2.8    Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 209/ 204/ NĐ - CP, Báo cáo kết quả khảo sát được lập thành 06 bộ.
Kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định 209/ 204/ NĐ - CP. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
Top