TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/05/2012
Sổ tay chất lượng
1.    Mục đích:
Thủ tục này quy định trình từ các bước tiến hành thí nghiệm từ khi khảo sát lấy mẫu cho đến khi bàn giao kết quả thí nghiệm cho khách hàng.
2.    Phạm vi áp dụng:
Thủ tục này áp dụng đối với Phòng thí nghiệm vật liệu và cấu kiện XD LAS-XD213.
3.    Tài liệu viện dẫn:
Không
4.    Thuật ngữ
P. TN: Phòng thí nghiệm
5.    Nội dung:
5.1. Sơ đồ quy trình:

5.2. Mô tả sơ đồ quy trình:
Phòng thí nghiệm tiếp nhận thông tin lấy mẫu hiện trường, cập nhật luôn vào bảng công tác trong phòng, trưởng phòng kiểm tra thông tin và giao nhiệm vụ lấy mẫu cho các nhân viên trong phòng
Nhân viên được giao nhiệm vụ lấy mẫu tiến hành lấy mẫu tại hiện trường của Khách hàng, và cập nhật vào Sổ lấy mẫu hiện trường được lập riêng đối với từng loại mẫu. Trong trường hợp Khách hàng mang mẫu đến tiến hành ký nhận Biên bản nhận mẫu BM-[TN-STCL]-BBNM. Việc lấy mẫu trong một ngày được theo dõi vào Sổ theo dõi lấy mẫu hàng ngày BM-[TN-STCL]-TDLMHN
Mẫu lấy về được quản lý theo quy định của phần Quản lý mẫu của Sổ tay chất lượng này nhằm đảm bảo kết quả thử nghiệm được chính xác.
Nhân viên phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm, quy trình thí nghiệm thực hiện theo TCVN tương ứng của phép thử.
Nhân viên thí nghiệm tổng hợp số liệu và xử lý kết quả thử nghiệm để lập Kết quả thử nghiệm BM-[TN-STCL]-KQTN, nhân viên thí nghiệm kiểm tra lại Kết quả và chuyển cho TP. Thí nghiệm kiểm tra và phê duyệt.
Phòng Thí nghiệm cùng khách hàng làm Biên bản bàn giao kết quả thí nghiệm BM-[TN-STCL]-BGKQTN và chuyển Kết quả thí nghiệm BM-[TN-STCL]-KQTN cho Khách hàng.
Top