TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/05/2012
Quy trình thẩm tra hồ sơ
1.    Mục đích:
    Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các luật định liên quan nhằm quy định trình tự và trách nhiệm của Cán bộ thực hiện công việc thẩm tra hồ sơ.
2.    Phạm vi áp dụng:
    Áp dụng cho Phòng Kinh tế xây dựng và Cán bộ liên quan trong hoạt động thẩm tra hồ sơ của Trung tâm.
3.    Tài liệu viện dẫn: 
    - Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội quy định về hoạt động xây dựng.
    - Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
    - Căn cứ các Nghị định: số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
    - Căn cứ Thông tư số 12/2005/ TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;
    - Căn cứ Thông tư số 27/2009/ TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
    - Căn cứ Thông tư số 22/2009/ TT-BXD ngày 6/7/2009 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;
    - Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
    - Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
4.    Thuật ngữ:
P. HC-TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
P. KT        : Phòng Kinh tế xây dựng
5.    Nội dung quy trình:
5.1    Sơ đồ quy trình:

5.2    Mô tả sơ đồ quy trình
5.2.1    Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ cho Phòng thực hiện nhiệm vụ theo Phiếu giao nhiệm vụ BM-[KCX-KHĐ]-PGNV.
5.2.2    Phòng được giao nhiệm vụ căn cứ theo nhiệm vụ được giao và năng lực của Cán bộ nhân viên trong phòng tiếp tục phân công nhiệm vụ theo Phiếu giao nhiệm vụ BM-[KCX-KHĐ]-PGNV, trong phần giao nhiệm vụ của phòng chỉ định rõ ai là chủ trì và thành viên được giao gồm những ai.
5.2.3    Chủ trì tiến hành tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xem xét thành phần của hồ sơ đ• đầy đủ chưa, nếu có vấn đề gì hay thiếu hồ sơ thì thông báo cho Phòng Hành chính - Tổng hợp để yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Khách hàng để yêu cầu bổ sung.
5.2.4    Căn cứ nhiệm vụ được phân công và căn cứ theo hồ sơ dự án Chủ trì tiến hành lập kế hoạch thẩm tra và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm theo biểu Kế hoạch thẩm tra BM-[KT-TTTK]-KHTT, trong kế hoạch nêu rõ thời gian của từng khối lượng cụ thể, và phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên...
5.2.5    Chủ trì cùng các thành viên tiến hành công việc thẩm tra theo kế hoạch thẩm tra và nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.
5.2.6    Chủ trì là đầu mối để tiếp nhận và xử lý kết quả thẩm tra của từng thành viên, Chủ trì cùng các thành viên tập hợp kết quả của từng thành viên để lập Báo cáo kết quả thẩm tra BM-[KT-TTK]-BCTT.
5.2.7    Chủ trì kiểm tra Báo cáo thẩm tra sau đó chuyển cho trưởng phòng đánh giá sau đó chuyển cho Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật kiểm tra. Các điểm chưa đúng đều được tập hợp và ghi nhận để kiểm tra lại kết quả từ bước thực hiện công việc thẩm tra, tập hợp kết quả báo cáo và Lập báo cáo kết quả thẩm tra (thẩm tra thiết kế, dự toán).
5.2.8    Báo cáo sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh (nếu có sai sót) các thành viên cùng chủ trì, trưởng phòng được giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật ký xác nhận.
5.2.9    Báo cáo thẩm tra được photo thành 6 bản để chuyển Chủ đầu tư, Phòng Hành chính - Tổng hợp lưu bản gốc.

6.Hồ sơ- Phụ lục:


Top