TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 23/05/2012
Quy trình tư vấn đấu thầu
1.    Mục đích:
Xây dựng quy trình để sử dụng làm cơ sở cho hoạt động tư vấn đấu thầu của Trung tâm.
2.    Phạm vi áp dụng:
Áp dụng đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn đấu thầu.
3.    Tài liệu viện dẫn: 
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa x• hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ - Hướng dẫn thi thành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.
4.    Thuật ngữ:
CB        : Cán bộ
CĐT        : Chủ đầu tư
P. HC-TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
P. KĐ        : Phòng Kinh định
5.    Nội dung quy trình:
5.1    Sơ đồ quy trình:

5.2    Mô tả sơ đồ quy trình
     Quy trình này đưa ra một số bước chính trong hoạt động tư vấn đấu thầu của Trung tâm.
-    Giám đốc Trung tâm phân công nhiệm vụ cho Phòng kiểm định theo phiếu giao nhiệm vụ BM-[KCX-KHĐ]-PGNV, Trưởng phòng kiểm định đề xuất nhân sự thực hiện nhiệm vụ tư vấn đấu thầu, Giám đốc Trung tâm xem xét và ra Quyết định cử kỹ sư tư vấn đấu thầu.
-    Lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu:
-    Đăng tải gói thầu lên các phương tiện đại chúng:
-    Chủ đầu tư tiến hành bán hồ sơ mời thầu kèm theo thiết kế bản vẽ thi công.
-    Tiếp nhận hồ sơ thầu: chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự thầu của các nhà thầu theo Biên bản giao nhận hồ sơ.
-    Đóng thầu và mở thầu: lập biên bản đóng và mở thầu
-    Xét thầu: Tổ chuyên gia xét thầu tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu.
-    Tổ chuyên gia lập Báo cáo đánh giá; Trưởng phòng kiểm định, Quản lý kỹ thuật KCX, Cơ quan thẩm định xem xét báo cáo đánh giá và trình Chủ đầu tư phê duyệt kèm theo tờ trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu, Bản sao các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.
-    Nếu không có nhà thầu nào được lựa chọn thì tiến hành Tổ chức đấu thầu lại.
6. Hồ sơ- Phụ lục:


Top