TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 20/06/2012
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định nhằm phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Chất lượng công trình xây dựng có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình và chính chất lượng công trình là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững của từng đô thị nói riêng, của cả Quốc gia nói chung
       Hệ thống pháp luật về xây dựng của nước ta đã có những quy định chặt chẽ về việc đảm bảo chất lượng công trình, song việc thực hiện trong thực tế phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý của Chính quyền các cấp, mà theo quy định của pháp luật thì Uỷ ban Nhân dân các tỉnh có trách nhiệm thống nhất quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã có sự thay đổi một cách căn bản. Nhà nước có nhiệm vụ quản lý vĩ mô tức là  tập trung vào xây dựng pháp luật, hướng dẫn pháp luật, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật. Nhà nước không tham gia trực tiếp vào hoạt đông sản xuất kinh doanh. Nhưng để quản lý có hiệu quả tình hình chất lượng công trình xây dựng-yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của mỗi đô thị- Chính quyền địa phương cần có phương thức quản lý phù hợp. Chính vì lẽ đó, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đơn vị sự nghiệp công lập có thu đã được hình thành để trở thành đơn vị (công cụ) giúp cho Chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả và hiệu lực chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn trong đó đặc biệt quan tâm tới các đô thị. Học viên là người đang làm việc tại Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh nên đã lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định nhằm phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” làm đối tượng nghiên cứu của luận văn, vì đây là những vấn đề mới trong khoa học quản lý đô thị, quản lý công trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận văn như là một đáp án cụ thể cho bài toán nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định cần phải đạt tới chuẩn mực nhất định để thực sự là công cụ phục vụ của Chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị nói chung và chất lượng công trình xây dựng nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
         MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
   Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định nhằm phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
         ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
       - Đối tượng nghiên cứu: Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng cấp tỉnh.
       - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định cùng với những yêu cầu về quản lý công trình xây dựng có liên quan đến công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
         PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
       - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, khảo sát, tổng tổng hợp, phân tích đánh giá tổng kết tình hình thực tiễn.
       - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh.
        Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÁI NGHIÊN CỨU
   Đóng góp cụ thể vào việc hoàn thiện công tác quản lý đô thị và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
        KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
   Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về vai trò của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung và vai trò của quản lý chất lượng công trình gắn với quản lý đô thị nói riêng, kết hợp với việc đổi mới mô hình quản lý Nhà nước theo hướng cải cách hành chính, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm kiểm định Bắc Ninh để trở thành công cụ hiệu lực của Chính quyền trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Các giải pháp bao gồm:
      - Chủ động tham gia các hoạt động của mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thông qua việc tham gia tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật, kỹ năng trong các lĩnh vực kiểm định. Tăng cường liên kết với các Trung tâm kiểm định để triển khai công tác kiểm định cụ thể trên địa bàn Tỉnh và ngoài Tỉnh. Thiết lập các mối quan hệ “chiến lược” với các thành viên của Mạng để tạo dựng niềm tin và lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Tỉnh. Từ đó tạo dựng vị thế bền vững của Trung tâm trên địa bàn.
      - Tạo dựng được niềm tin của Chính quyền Tỉnh trong việc việc thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng  đặc biệt đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước với những đề xuất cụ thể như: 5 quy trình kiểm tra: hồ sơ thiết kế kỹ thuật; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư; thi công xây dựng và kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng. Xây dựng kế hoạch và các biểu mẫu để minh bạch và công khai hóa công tác kiểm tra.
      - Nâng cao năng lực tự thân của Trung tâm bằng cách nâng cao năng lực về con người, thiết bị đạt được một chuẩn mực nhất định, đáp ứng các yêu cầu cần đạt được của đơn vị kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng hạng 1. Cụ thể là: Về con người quan tâm đến khâu tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ, xây dựng đáp ứng tính chuyên môn, chuyên nghiệp cao; Về thiết bị kiểm định, thử nghiệm được đầu tư thỏa đáng nhằm áp dụng tối đa được khoa học tiên tiến vào công tác kiểm định, đưa ra được số liệu định lượng có độ chính xác cao phục vụ cho việc đánh giá kế luận về chất lượng công trình.
     Với thời gian có hạn, đề tài chỉ thu hẹp, phạm vi nghiên cứu là vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm định tỉnh Bắc Ninh. Tuy vậy những giải pháp này hoàn toàn có thể nghiên cứu để áp dụng cho các địa phương khác trong phạm vi cả nước.

Thực hiện: Nguyễn Quang Minh
Hướng dẫn: PGS.TS Trần Chủng

Top