TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 20/06/2012
Quản lý công tác bảo trì các công trình Nhà ở trên địa bàn nội thị thành phố Bắc Ninh
Bảo trì có thể hiểu một cách đơn giản: toà nhà hay công trình xây dựng cũng được coi như một cái máy, là một thứ tài sản cần được duy tu để bảo đảm rằng giá trị của nó không bị hao mòn
      Công tác bảo trì để đảm bảo tuổi thọ công trình ngày nay đã trở thành một nội dung quan trọng của chiến lược quản lý tài sản ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các nước tiên tiến trên thế giới đều cho rằng chiến lược quản lý tài sản này phải được dựa trên cơ sở sự đảm bảo chất lượng dài hạn thông qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý được quán xuyến suốt các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Như vậy bảo trì cho công trình là bộ phận không thể tách rời trong chu trình đảm bảo chất lượng công trình và là nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình khai thác sử dụng công trình, là một nhiệm vụ quản lý hàng ngày của mỗi chính quyền đô thị
     Tại Việt Nam, công tác bảo trì công trình xây dựng nói chung và nhà ở nói riêng chưa có được quan tâm. Chúng ta chỉ mới coi trọng việc hoàn thành công trình, tổ chức bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Khi công trình đã đưa vào khai thác thì không được bảo trì làm cho công trình sớm bị xuống cấp. Hình ảnh xuống cấp nhanh của các công trình dân dụng đặc biệt là các khu Nhà ở chung cư được xây dựng từ các thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước là một minh chứng rằng các công trình xây dựng ở nước ta chưa được quan tâm tới công tác bảo trì làm cho vấn đề quản lý đô thị còn quá nhiều việc cần phải làm.
1. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp phục vụ việc quản lý công tác bảo trì các công trình Nhà ở trong giai đoạn khai thác sử dụng trên địa bàn nội thị thành phố Bắc Ninh.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
a). Đối tượng nghiên cứu:
Công tác bảo trì và quản lý bảo trì các công trình Nhà ở trong giai đoạn khai thác sử dụng trong khu vực nội đô thị.
b) Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Nghiên cứu quy định của pháp luật về bảo trì và kỹ thuật bảo trì để đề xuất giải pháp khả thi trong quản lý công tác bảo trì các công trình nhà ở phục vụ quản lý đô thị vì sự an toàn sử dụng và cảnh quan đô thị.
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
a) Ý nghĩa khoa học:
    Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là những đóng góp vào việc hoàn thiện  khoa học quản lý đô thị và quản lý công trình xây dựng.
b) Ý nghĩa thực tiễn:
    Kết quả của đề tài góp phần cụ thể vào việc triển khai nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 16/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Điều tra, khảo sát, đánh giá thực tế về công tác bảo trì trên địa bàn thành phố Bắc Ninh kết hợp với nghiên cứu các quy định của Pháp luật và lý thuyết về công tác bảo trì công trình xây dựng.
5. Kết quả đạt được
      Đề tài của học viên đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm quản lý bảo trì nhà ở trên địa bàn nội đô thị thành phố Bắc Ninh đó là:
-Phân cấp trách nhiệm về công tác quản lý:
        +Phân cấp trách nhiệm cụ thể cho chính quyền đô thị các cấp và chủ quản lý, sở hữu.
        +Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật.
        +Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở để phục vụ cho việc quản lý bảo trì nhà ở trên địa bàn.
-Nhóm giải pháp về kỹ thuật:
        +Phân loại công trình nhà ở  theo sự xuống cấp và tầm quan trọng của công trình nhà ở .
        +Xây dựng mẫu quy trình kiểm tra đánh giá sự xuống cấp để phực vụ công tác lập quy trình bảo trì
        +Xây dựng quy trình công trình bảo trì nhà ở
-Nhóm giải pháp thứ 3 đó là tổ chức thực hiện công tác bảo trì và quản lý công tác bảo trì công trình nhà ở:
        +Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng nhà ở, đánh giá phân loại theo tiêu chuẩn phân loại đã đề ra ở nhám giải pháp trên;
        +Hình thành tổ chức chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra đáng giá sự xuống cấp để xây dựng quy trình bảo trì;
        +Xây dựng kế hoạch kiểm tra và ban hành các chế tài.
     Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở khoa học trong quản lý đô thị và việc triển khai nghị định 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Thực hiện: Vũ Quốc Khiêm
Hướng dẫn: PGS.TS Trần Chủng

Top