TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 16/08/2012
Học tập chuyên môn nghiệp vụ - Công tác thí nghiệm đường giao thông
Ngày 10 tháng 8, Tại hội trường Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng, cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục công tác học tập chuyên môn nghiệp vụ với chuyên đề " Công tác thí nghiêm đường giao thông".
     Thực hiện kế hoạch học tập chuyên môn nghiệp vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, ngày 10 tháng 8 vừa qua cán bộ Trung tâm tiếp tục thảo luận về công tác Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng. Buổi sinh hoạt lần này do cán bộ phòng thí nghiệm của Trung tâm trình bày với nội dung công tác thí nghiệm trong xây dựng đường giao thông. Chuyên đề  được xây dựng gồm 2 phần : Phần thứ nhất là công tác thí nghiệm đối với các vật liệu sử dụng trong nền đường và kết cấu móng đường bao gồm các công tác thí nghiệm chuyên ngành về các vật liệu như: đất, cát, đá, cấp phối đá dăm, đất cấp phối,....; Phần thứ hai là công tác thí nghiệm đối với nhựa và bê tông nhựa xử dụng làm kết cấu áo đường và các phương pháp thí nghiệm mặt đường ( phần này sẽ được trình bày trong chuyên đề tiếp theo).


     Qua buổi sinh hoạt này, với thời lượng ngắn, mục đích là trang bị một cách tổng quan nhất cho mọi người về các yêu cầu thí nghiệm đối với các loại vật liệu sử dụng trong xây dựng đường, số lượng, quy cách lấy mẫu, phương pháp thí nghiệm cũng như phương pháp tính toán kết quả và phiếu đánh giá kết quả của Trung tâm.
Top