TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Vu Quoc Khiem
Họ và tên:Vũ Quốc Khiêm
Năm sinh:1978
Giới tính:Nam
Chức vụ:Giám đốc Trung tâm kiểm định CL&KTXD
Do Viet Que
Họ và tên:Đỗ Viết Quế
Năm sinh:02/6/1981
Giới tính:Nam
Chức vụ:Phó giám đốc Trung tâm kiểm định CL&KTXD
Ha Thanh Son
Họ và tên:Hà Thanh Sơn
Năm sinh:1975
Giới tính:Nam
Chức vụ:Phó giám đốc Trung tâm kiểm định CL&KTXD